Ny del i læreplanene kan gi verdiløft
Den aktive eleven som selv og sammen med andre skal finne ut av, lære, skape og finne de nye løsningene for det samfunnet som ikke finnes ennå, må være mål og visjon for ny overordnet del av læreplanverket. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Ny del i læreplanene kan gi verdiløft

KS mener den nye, overordnede delen i læreplanverket må stimulere en aktiv, kreativ, kritisk og selvstendig elev som tar ansvar, medvirker og lærer sammen med andre. Det må også legges tydelig vekt på eleven som borger av et samfunn som ikke finnes ennå.

Mål og visjon må være at det er den aktive eleven som selv og sammen med andre finner ut av, lærer, skaper og utvikler de nye løsningene for fremtidens samfunn.

Hovedstyret i KS har vedatt følgende hovedpunkter for høringsuttalelsen som er sendt Kunnskapsdepartementet:

  • KS slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til ny generell del av læreplanverket.
  • KS vil understreke at en ny overordnet del må:
    • stimulere en aktiv, kreativ, kritisk og selvstendig elev som tar ansvar, medvirker og lærer sammen med andre
    • tydeliggjøre eleven som borger av det lokale, nasjonale og globale samfunnet
  • En ny overordnet del bør ta i bruk begrepet samskaping som fokuserer på interaksjon, deltakelse og felles problemløsning mellom alle aktører i barnehage, skole og hjem.
  • KS vil spesielt framheve den positive betydning de tre nye foreslåtte tverrfaglige temaene vil kunne få for å ivareta skolens samfunnsmandat, og lære elevene å bli utforskende og innovative, og finne ansvarlige og bærekraftige løsninger.
  • Det helhetlige utdanningsløpet må også i en ny overordnet del få en sentral rolle. Overgangene fra barnehage til grunnskole og deretter videregående opplæring må fremheves og styrkes.

Hele høringsuttalelsen ligger på lenken nedenfor.

- Den nye overordnede delen er som et skipsskrog som skal bære oppe resten av læreplanverket. I baugen finner man formålsparagrafen som man styrer etter. Noen ganger snur man seg for å sjekke at kjølvannet er rett, gjennom kunnskapsgrunnlaget i kvalitetssystemet, men så snur man seg framover igjen for å styre skuta, sa Erling Lien Barlindhaug under høringskonferansen nylig. Barlindhaug er avdelingsdirektør for utdanning i KS.

Ny overordnet del av læreplanverket skal beskrive det forpliktende grunnsynet som skal prege og støtte pedagogisk praksis. Det skal danne utgangspunkt for fagfornyelsen som er i gang og bidra til gode sammenhenger mellom de ulike delene av læreplanverket. KS er opptatt av at alle aktører må få medvirke tidlig i denne fagfornyelsen slik at flest mulig får eierskap til det nye planverket. Lærere, ledere og andre ansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, og universitets- og høyskolesektoren, har en selvsagt rolle i dette arbeidet. Representanter for elever og foreldre har også viktige stemmer i samskapingsprosessen.