Innovasjon inn i skolen
- I arbeidet med de store samfunnsutfordringene vil skolen ha nytte av kunnskap om dette fagfeltet som er utviklet nettopp for å skape nye løsninger når det er behov for det, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Scanstock

Innovasjon inn i skolen

KS kom med innspill til hvordan innovasjon og entreprenørskap kan få en plass i fremtidige læreplaner i møte med Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte KS og de andre organisasjonene i arbeidslivet til et møte om innovasjon og entreprenørskap i skolen. Fagplanene i skolen skal fornyes og forbedres.

- Den foreslåtte læreplanfornyelsen har et sterkt fagfokus, og KS har vært bekymret for om dette er framtidsrettet nok. På møtet foreslo vi blant annet at de tre tverrfaglige emnene om store samfunnsutfordringer innledes med en tekst om innovasjon og entreprenørskap i generell del, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

I vår kom stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse som en oppfølging av Ludvigsen-utvalgets utredning om fremtidens skole. KS uttrykte bekymring i sin høringsuttalelse for den manglende vektleggingen av entreprenørskap og innovasjon i en melding som skal møte fremtidens utfordringer. Derfor er KS glad for at kunnskapsministeren ser ut til å ta dette på alvor.

- I arbeidet med de store samfunnsutfordringene vil skolen ha nytte av kunnskap om dette fagfeltet som er utviklet nettopp for å skape nye løsninger når det er behov for det, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

- Mange skoler har allerede god erfaring med å ta i bruk pedagogisk entreprenørskap, men skal det få spredning, så må innovasjon og entreprenørskap være forankret og eksplisitt i læreplanverket. Det er ingen motsetning mellom grunnleggende ferdigheter og innovasjon, sier Helgesen.