Høring: Framtidas skole
Framtidas kompetanse. Foto: Bly

Høring: Framtidas skole

KS har gjennomført en medlemsdialog om framtidas kompetanse våren 2015. Svarene fra sektoren er entydige. Det er behov for nye læreplaner, men fagfornyelsen må jobbes fram over tid i samarbeid med lærere, skoleledere og skoleeiere. 

I løpet av 2015 har to utvalg levert viktige bidrag til regjeringens utdanningspolitikk. Utvalgene har vært ledet av Øystein Djupedal og Sten Ludvigsen. 

Hovedstyret i KS vil oppfordre Kunnskapsdepartementet til å se de to utredningene NOU 2015:2 og NOU 2015:8 i sammenheng når de skal følge opp utvalgenes arbeid. KS Hovedstyre 18.9.2015

Et godt læringsmiljø hvor den viktige relasjonen mellom lærer og elever vektlegges, vil være avgjørende for god læring uansett læreplan. Likevel kan en fornyet læreplan bidra til tydeligere styringssignaler som vektlegger den brede kompetansen, mulighet for dybdelæring og progresjon.

Våren 2015 har KS gjennomført en medlemsdialog i hele landet for å få innspill fra kommunene om framtidas kompetansebehov. Vi har fått klare signaler om at det er viktig at barn utvikler en bred kompetanse. Her nevnes sosial og relasjonell kompetanse som samarbeidsevne, empati, ansvar, toleranse og respekt, men også andre kompetanser som språk som redskap for kommunikasjon, digital kompetanse, endrings- og omstillingsevne, kritisk tenkning, kreativitet og innovasjonskraft. 

Mange er opptatt av at politikerne må få kunnskap om bredden i kompetansebegrepet gjennom det ordinære plan og vurderingsarbeidet i kommunen. Det vil si at det må settes mål for denne delen av kompetansen, og det vil være naturlig å rapportere også på denne delen av kompetansen i tilstandsrapporten: En utfordring er at mange av de fagovergripende kompetansene er vanskelige å måle. Det betyr at slik rapportering i større grad må supplere tellinger med fortellinger

KS vil understreke at arbeidet med fagfornyelse og nye læreplaner må jobbes fram over lang tid. Her må både lærere, skoleledere og skoleeiere involveres i et utviklingsarbeid for å finne fram til hvordan målene for opplæringen kan gi de beste rammene for det viktige læringsarbeidet som gjøres ute i skolene, men også på andre læringsarenaer i lokalsamfunnet.