Framtidas kompetanse: Medlemsdialog
Illustrasjon kompetanseutvikling. Foto: Ståle Hevrøy, Bly

Framtidas kompetanse: Medlemsdialog

Hvordan skal barnehage og skole bidra til at barn og unge utvikler den rette kompetansen for å løse framtidas behov? Og hva er egentlig framtidas behov? KS vil ha innspill fra kommunene og fylkeskommunene for å finne svaret. 

Framtidas kompetanse er under debatt. Et utgangspunkt for denne dialogen med medlemmene er Ludvigsen-utvalgets utredning som vurderer grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. Utvalget leverte en delutredning 3. september 2014 og kommer med sin hovedutredning 15. juni 2015. Nasjonale myndigheter skal fornye deler av læreplanverket. Samtidig skal rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver revideres. Ny rammeplan skal være ferdig i 2016.

Framtidas kompetanse er under debatt. Et utgangspunkt for denne dialogen med medlemmene er Ludvigsen-utvalgets utredning som vurderer grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. Utvalget leverte en delutredning 3. september 2014 og kommer med sin hovedutredning 15. juni 2015. Nasjonale myndigheter skal fornye deler av læreplanverket. Samtidig skal rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver revideres. Ny rammeplan skal være ferdig i 2016.

Professor Ola Erstad ved Pedagogisk institutt, Universitetet i Oslo forteller om forskningen på framtidas kompetanse, og hvorfor vi bør være opptatt av dette allerede nå. Hvilke konsekvenser kan det komme til å få for opplæringen?

Dialogpakke
Gjennom KS skoleeierprogram Den gode skoleeier har mange kommuner og fylkeskommuner utviklet gode arenaer for dialog. I perioden februar – juni i år vil KS legge til rette for dialog på mange ulike arenaer. Vi har utviklet en dialogpakke som finnes nederst på denne siden. Her finner du tips for gjennomføring, ulike temanotat, presentasjoner, en liten film med mer.

Dialogpakka kan brukes i den enkelte kommune, og vi vil gjerne ha tilbakemelding fra dialogen i kommunene. Ta kontakt med ditt regionskontor.

Hensikten med medlemsdialogen
KS vil finne fram til nye måter å samhandle med våre medlemmer på! Gjennom en medlemsdialog vil KS involvere medlemmene og hele organisasjonen i arbeidet med å definere, utvikle og foredle framtidas kompetanse.

KS ønsker god forankring hos medlemmene og et godt kunnskapsgrunnlag for vårt hørings- og påvirkningsarbeid om framtidas kompetanse.

Tilbakemelding fra medlemsdialogen
Medlemsdialogen vil omfatte et FOU- prosjekt som skal stimulere og følge dialogen ute gjennom aksjonsforskning. Forskningen skal brukes i dialog med nasjonale myndigheter og i medlemsrettet arbeid. Kompetansemiljøet som får ansvaret for dette FOU-prosjektet vil samle kunnskap på de ulike arenaene der dialogen foregår. Den som tilrettelegger for dialogen, vil også ha et ansvar for å samle kunnskap og melde tilbake. Vi håper også at kommunene legger til rette for dialog i egen kommune og melder inn sitt syn via regionleddet.


Fakta

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter. Kommunene og fylkeskommunene hører hjemme i en av KS sine 7 regioner. Regionskontorene er administrasjon for fylkesstyrene og de fylkesvise rådmannsutvalgene. I tillegg finnes det ulike fagutvalg innenfor de ulike sektorene.

KS har utstrakt kontakt med sine medlemmer, men det kan foregå ganske ulikt i de ulike regionene. Gjennom medlemsdialogen Framtidas kompetanse ønsker vi å stimulere til at ulike problemstillinger knyttet til det store spørsmålet om framtidas kompetanse løftes opp til dialog. I en åpen dialog lytter vi til hverandres innspill på jakt etter ny kunnskap som kan føre til økt innsikt og nye muligheter i barnehage og skole.


KS mener

KS skal sammen med medlemmene sette dagsorden når framtidas kompetanse skal defineres, utvikles og foredles slik at kommunene kan tilby en framtidsrettet utdanning. Gjennom ny og innovativ praksis skal barn og unges helhetlige kompetanse stimuleres.