Elevene må rustes for framtida
Lesestund. Foto: Scanstock

Elevene må rustes for framtida

- Elevene må i framtida takle et samfunn preget av hyppige endringer og stort informasjonstilfang. KS er positiv til å møte dette med betydelige endringer i læreplaner slik Ludvigsen-utvalget tar til orde for.

Det sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

I dag har Ludvigsen-utvalget overlevert sin utredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Dybdelæring er et sentralt begrep i utredningen. Dette innebærer å utvikle varig forståelse innenfor eller på tvers av fag. Det krever at elevene har tid til å reflektere over det de lærer og sette det i sammenheng med det de kan fra før. Utvalget foreslår større vekt på progresjon og samordning av fagområder i læreplanverket.

- Vi tror at dette vil føre til at flere gjennomfører hele opplæringen, sier Barlindhaug.

Han understreker at lærernes evne og vilje til endring og samarbeid vil være avgjørende for om forslagene i Ludvigsen-utvalgets utredning iverksettes, og han sier at hvordan lærerne settes i stand til å gjennomføre endringene også er vesentlig.

- Å gjennomføre utvalgets forslag vil kreve stor innsats av kommunene og ansatte i skolen. Men det er også viktig at universiteter og høyskoler tilpasser seg framtidas behov. Morgendagens lærere må forberedes på læreryrket på en annen måte enn i dag. Spesialisering er viktig, men like mye evne til å arbeide tverrfaglig og endringsorientert, avslutter Erling Lien Barlindhaug.