Ta del i fagfornyelsen i norsk skole
Illustrasjon: Bly as

Ta del i fagfornyelsen i norsk skole

Hva er viktigst i fagene? Hva er dybdelæring? Hvordan legge til rette for innovasjon og entreprenørskap i opplæringen?

Fagfornyelsen er i gang. Ny overordnet del av læreplanverket er fastsatt. De første skissene til kjerneelementer i skolefagene er lagt åpent ut. Nå kan lærere, skoleledere og lærerutdanning diskutere skissene i sine ulike profesjonsfellesskap og gi innspill til gruppene ved å gå inn på denne lenken:

Innspill til fagfornyelsen

KS følger arbeidet med fagfornyelsen tett gjennom strategien for fagfornyelse, referansegruppa og aktuelle arbeidsgrupper. Målet er at kommuner og fylkeskommuner skal få mulighet til å være tidlig involvert.

Dialogkonferanse 14. september
Utdanningsdirektoratet inviterte til dialogkonferanse i samarbeid med partene i strategien for fagfornyelsen. Der deltok kommunale og fylkeskommunale ledere, tillitsvalgte for elever, lærere og ledere, representanter for lærerutdanningene, fylkesmannsembetene og Sametinget i dialogen om hvordan vi sammen kan bidra til at framtidas kompetanse skal bli virkeliggjort i klasserommene, ikke bare på papir i læreplanverket.

-  For å få til god involvering i fagfornyelsen, verdiløft gjennom ny overordnet del og godt lokalt arbeid med læreplaner, er det viktig at ulike aktører møtes på tvers av nivå og roller for å drøfte og bygge felles forståelse for prosessen knyttet til fagfornyelsen, het det i invitasjonen til konferansen. Presentasjoner og evalueringsdokument fra konferansen ligger på lenkene nedenfor.

KS har engasjert seg aktivt i arbeidet med å definere framtidas kompetanse gjennom et eget dialogopplegg med medlemmene. På den måten fikk vi et kunnskapsgrunnlag som er brukt i høringsarbeidet til Ludvigsen-utvalgets utredninger om framtidas skole, i møter med Stortinget om Meld. St. 28, og inn mot Kunnskapsdepartementets arbeid med ny overordnet del.  

- Nå oppfordrer vi våre medlemmer, kommunene og fylkeskommunene, til å legge til rette for at lærere og ledere i sine profesjonsfellesskap deltar i dialogen om fagfornyelsen, sier Erling L. Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning.