Ungdommens valg og framtidig verdiskaping
Ungdom i arbeidslivet. Foto: Ukjent

Ungdommens valg og framtidig verdiskaping

Hvert år gjør over 60 000 femtenåringer valg som er bestemmende for eget liv og karriere – men også for hvilken kompetanse vi skal ha tilgjengelig i Norge og hvordan vi skal skape verdier i framtiden. 

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv, lørdag 18. august 2012, signert: Sigrun Vågeng, adm. dir. i kommunesektorens organisasjon KS
John G. Bernander, adm. dir. i NHO

Både næringsliv og kommuner i Norge er avhengig av at femtenåringer over hele landet treffer gode beslutninger om videre skolegang. Og for å gjøre gode valg, trengs kunnskap; både om de ulike alternativene og om arbeidskraftsbehov lokalt, regionalt og nasjonalt.

NHO og KS er opptatt av verdiskaping, robuste lokalsamfunn og skoler med høy kvalitet, fordi næringsliv og kommuner er helt avhengig av hverandre: Næringslivet er avhengig av velfungerende velferdskommuner og velferdskommuner er avhengig av et velfungerende næringsliv. Derfor er vi også opptatt av å bidra til at våre femtenåringer har kunnskapen som skal til for å treffe riktige valg.

Vi mener at denne kunnskapen best kan etableres gjennom et tett samarbeid mellom skole og lokalt arbeidsliv. Skoleeier og arbeidsliv i privat og offentlig sektor bør legge til rette for at ungdomsskoleelevene får komme ut på ulike arbeidsplasser som en forberedelse til det valget de skal ta i tiende klasse. 

Vi ønsker å stimulere skoler og arbeidsliv i privat og kommunal sektor til å etablere gjensidig forpliktende partnerskapsavtaler som sikrer at elevene får bedre kunnskap om potensielle valg. Sigrun Vågeng, adm. dir. i KS, John G. Bernander, adm. dir. i NHO

De konkrete målene for samarbeidet er:

  • Gi elevene større innsikt i næringslivets og kommunenes rolle som verdiskapere og velferdsutviklere
  • Bedre elevenes forutsetninger for å kunne ta riktige yrkes- og utdanningsvalg
  • Bedre kvaliteten på skoleutvikling, bedriftsutvikling og kommuneutvikling.

NHO og KS ønsker i denne forbindelse et samarbeid med skolene for å nå viktige mål som er nedfelt i den generelle delen av skolens egne læreplaner:

  • "Lærerne skal virke sammen med foreldre, arbeidsliv og myndigheter som utgjør vesentlige deler av skolens brede læringsmiljø."
  • "Elever og lærlinger skal få innsyn i variasjonen og bredden i vårt arbeidsliv, og de skal gis kunnskaper og ferdigheter for aktiv deltakelse i det".
Å skape gode forbindelser mellom arbeidsliv og skolen må fylles med konkrete handlinger, ikke bare ord. Sigrun Vågeng, adm. dir. i KS, John G. Bernander, adm. dir. i NHO

Forskning viser at elevenes motivasjon for skolegang dessverre ofte avtar med økende alder og ungdomstrinnet er spesielt utfordrende i så måte. En ny ungdomsskole med valgfagsalternativer vil gi flere muligheter for en mer mangfoldig og motiverende skolegang. Like fullt er det kun gjennom å lage gode forbindelser mellom skole og arbeidsliv at mening med utdanning kan finne gjenklang i tenåringenes bevissthet. En mening som vil gjøre det lettere å takle en skolehverdag med mange krav og forventninger.

NHO og KS vil de to neste skoleårene invitere til regionale konferanser omkring disse problemstillingene både for ungdomstrinnet og for videregående skole.