Lovforslag om bemanningsnorm er underfinansiert
KS har beregnet konsekvensene av bemanningsnorm og pedagognorm i hver enkelt barnehage. Endringene innebærer en underdekning på omtrent en milliard kroner. Foto: Shutterstock

Lovforslag om bemanningsnorm er underfinansiert

Lovforslaget om bemanningsnorm i barnehagen begrenser kommunenes handlingsrom, og er mye dyrere enn regjeringen har beregnet. Endringene innebærer en underdekning på omtrent en milliard kroner.

- KS egne beregninger viser at ved innføringen av normene vil det koste kommunene cirka 500 millioner kroner ekstra i året. Når tilskuddet til private barnehager øker med utgangspunkt i kommunenes utgifter til barnehager to år etter dobles underdekningen og blir omtrent på en milliard kroner, sier direktør for utdanning i KS, Erling Barlindhaug.

Lovforslaget om bemanningsnorm i barnehagen begrenser kommunenes handlingsrom, og er mye dyrere enn regjeringen har lagt til grunn i budsjettene. KS har gjort sine egne beregninger for hver enkelt barnehage og finner at endringene innebærer mye større kostnader enn hva staten har tatt høyde for i regjeringens budsjetter.

Skal møte Kunnskapsministeren
Kunnskapsdepartementet (KD) har invitert ledelsen i KS til et møte 3. oktober, for å diskutere de foreslåtte endringene i barnehageloven.

– Vi mener det er bra med økte forventninger til barnehagetilbudet. Forslaget om pedagognorm og bemanningsnorm framstår imidlertid betydelig underfinansiert. KS har beregnet de økonomiske konsekvensene av bemanningsnorm og pedagognorm i hver enkelt barnehage. Kunnskapsdepartementets forslag til normer og finansiering innebærer en underdekning på omtrent en milliard kroner, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

I møtet 3. oktober vil KS legge frem sine beregninger for Kunnskapsministeren, samt begrunne hvorfor KS avviser de foreslåtte endringene i loven.  

Minimum én ansatt per seks barn
Regjeringen har foreslått å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen i barnehager. Det innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Departementet foreslår også å skjerpe kravet til pedagogisk bemanning.

Kunnskapsdepartementet har bevilget 172,2 millioner kroner over statsbudsjettet for 2017. Det dekker langt på nær behovet for barnehagelærere og økt grunnbemanning.

Tabell: Hvilke konsekvenser får bemanningsnorm og pedagognorm for din kommune? 

4450 flere barnehagelærere
For å innfri kravet om ny pedagognorm, som innebærer maksimalt syv barn under tre år og 14 barn over tre år per pedagogisk leder, er det behov for 4.450 flere barnehagelærere, jevnt fordelt i private og kommunale barnehager. Det må i tillegg tilsettes 850 årsverk til grunnbemanningen for å oppfylle bemanningsnormen.

- En innføring av statlig norm for bemanning og skjerping av pedagognormen vil binde flere av midlene kommunen mottar fra staten. Det vil hindre satsinger og kvalitetsutvikling på andre tjenesteområder som prioriteres ut fra lokale behov, sier Barlindhaug.

Sarpsborg kommune har gjort egne beregninger og kommer til å sende eget høringssvar, der det kommer fram at kommunen vil mangle cirka 52 millioner. Sandnes kommune vil mange cirka 50 millioner. Trondheim kommune og Bergen kommune vil også bli hardt rammet av bemanningsnormen, mens Oslo kommune vil slite med konsekvensene av pedagognormen.

Høringsfristen er 13. oktober.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk