Garantister for kvalitet i barne­hagene
Barnehageloven gir imidlertid i dag klare begrensninger for kommunenes myndighetsrolle, skriver KS i sitt tilsvar til PBL. Foto: Flickr.

Garantister for kvalitet i barne­hagene

- Alle barn i en kommune skal få et barnehagetilbud med likeverdig kvalitet. Det er kommunens ansvar, skriver områdedirektør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, i et tilsvar i Kommunal Rapport.

Dette tilsvaret sto på trykk i Kommunal Rapport 11. november 2015.

Arild Olsen advarer i Kommunal Rapport 5.11 mot å gjøre private barnehager mer «kommunale». La det være klart: Private barnehager – som kommunale – gir et godt tilbud til barn og deres foresatte over hele landet. De har medarbeidere som hver dag gjør en strålende innsats, og har eiere som ønsker å utvikle tilbudet. Men dette er ikke noe argument for at kommunen som barnehagemyndighet skal begrense sitt engasjement overfor private barnehager til bare å betale ut tilskudd.

At alle barn får et barnehagetilbud med likeverdig kvalitet, er kommunens ansvar. Derfor er KS opptatt av å gi kommunene mulighet til å utvikle en lokal barnehagepolitikk for alle barn i kommunen, uavhengig av om de går i en privat eller en kommunal barnehage.

Barnehageloven gir imidlertid i dag klare begrensninger for kommunenes myndighetsrolle. Å gi kommunene mulighet til å knytte de private barnehagene til en demokratisk vedtatt oppvekstpolitikk, vil være et viktig tiltak for å sikre at alle barn blir omfattet av kommunens satsinger.

Derfor er KS opptatt av å gi kommunene mulighet til å utvikle en lokal barnehagepolitikk for alle barn i kommunen, uavhengig av om de går i en privat eller en kommunal barnehage. Helge Eide

I mange kommuner samarbeider de private barnehagene på en god måte med kommunene om kvalitetshevende tiltak. Arild Olsen hevder at «om barnehagen ikke deltar, har de gjerne sine egne tiltak og systemer. Disse trenger ikke på noen måte å stå tilbake for det kommunen selv gjør».

Dette stemmer helt sikkert i mange tilfeller. Men det er ikke det som er poenget vårt. Private barnehager er finansiert av det offentlige, og offentlig tjenesteyting er et demokratisk anliggende. Dersom det politisk bestemmes at det for eksempel skal satses på anti-mobbearbeid i barnehagene i en kommune, bør kommunen kunne pålegge de private barnehagene å bli med på denne satsingen. Noe annet vil være urimelig.

Et godt forhold mellom kommunene som barnehagemyndighet og private barnehager består av nødvendig styring, men først og fremst av gjensidig dialog og samarbeid. Det gjelder i minst like stor grad også i forholdet mellom eiere og ansatte.

Detaljstyring og ensidige direktiver fremmer ikke god barnehageutvikling. Det er klokt – og nødvendig – å bygge kvalitetsarbeidet på den kompetansen som faktisk finnes i hver enkelt barnehage, enten den er privat eller kommunal.

En klok, offensiv barnehagekommune vil styre hele sektoren – og samtidig lytte til og respektere alle aktører – inklusiv de private barnehageeierne.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk