Manglende tillit til kommunene
Lovforslaget om bemanningsnorm i barnehagen begrenser kommunenes handlingsrom, og er mye dyrere enn regjeringen har beregnet, mener KS. Foto: Siv Dolmen

Manglende tillit til kommunene

Kunnskapsdepartementet har varslet en skjerping av pedagognormen. KS er bekymret for regjeringens manglende tillit til at kommunene selv er i stand til å vurdere hvilken bemanning som skal til for å nå de kvalitetsmål som er fastsatt i lov og forskrift.

- KS har tidligere påpekt at forslaget om skjerpet pedagognorm er underfinansiert, sier avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug.

Den varslede endringen av forskrift om pedagogisk bemanning i barnehageloven stadfester at det maksimalt skal være syv eller 14 barn per pedagogisk leder, avhengig av barnas alder.

- Samtidig har vi vist at en prosentvis beregning av pedagognormen i stedet for en ordning der et enkelt barn over terskelverdien vil utløse krav om en ekstra 100 % stilling som pedagogisk leder, vil bidra til at finansieringen er mer i tråd med behovet i kommunene. Dette vil også bidra til større fleksibilitet i forbindelse med barnehageopptak og for eier i organiseringen av barnehagene, sier Barlindhaug. 

Det er nå opp til Stortinget å sørge for en finansiering som sikrer at dette kan gjennomføres uten at andre områder i kommunene må nedprioriteres.

- KS har en tydelig forventning om at regjeringen kommer tilbake til det i revidert nasjonalbudsjett,  sier Barlindhaug.

En milliard kroner i minus
Slik forslaget er presentert vil det sammen med den foreslåtte bemanningsnormen være en underfinansiering stigende til omtrent en milliard kroner i 2021. Dette er penger som kommunen må omdisponere fra andre tjenester kommunen også ønsker å prioritere. KS ser med bekymring på at det ved forslag om normer for bemanning i utdanningssektoren legges til grunn ulike forutsetninger i kostnadsberegningene.

Det er flere eiere som har varslet at de vil gå ned i barnetall for å tilpasse driften til de nye normene. Kommunene vil ha ansvaret for å kompensere for eventuell nedgang i kapasiteten i eksisterende barnehager og må eventuelt etablere nye barnehageplasser som erstatning for disse for å ivareta retten til barnehageplass.

Feil virkemiddel for å oppnå kvalitet
Kommunesektoren er opptatt av kvalitet på de tjenestene de tilbyr sine innbyggere og ønsker høy kompetanse blant sine ansatte. Mange kommuner har prioritert en høy andel barnehagelærere for å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet.

- KS støtter at barnehagelærernes kompetanse er vesentlig for kvaliteten i barnehagen. Vi mener likevel at nasjonale normer for bemanning ikke er riktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet. En slik styring er til hinder for den enkelte eiers mulighet til å prioritere hvilken samlet kompetanse de trenger i barnehagen for å sikre et godt tilbud for alle barn, avslutter Barlindhaug.