Nei til statlig vannforvaltning
KS oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og andre med interesse for miljøstandarden i vann og vassdrag til å engasjere seg i høringsrunden. Høringsfristen er 15. januar. Foto: Fredrik Neumann / Felix Features

Nei til statlig vannforvaltning

- Det er sterkt beklagelig at regjeringen foreslår statlig overstyring av vannforvaltningen. Dagens organisering sikrer politisk forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. Det er viktig, sier Gunn Marit Helgesen i KS.

Samtidig som fylkeskommunene ruster seg til å ta imot nye oppgaver, foreslår regjeringen å flytte ansvaret for forvaltning av landets vannressurser fra regionalt nivå tilbake til staten. Det mener KS er en svekkelse av lokaldemokratiet og i strid med målsetningene for regionreformen.

KS forstår ikke hvorfor regjeringen foreslår å gjøre vesentlige endringer i forvaltning av vannressursene allerede til sommeren.

- Nå foreligger regionale planer med mange tiltak for å forbedre vannkvaliteten over hele landet. Fylkeskommunene er klare til å gjennomføre tiltakene, samtidig som de skal forberede neste planfase. Ingen av de evalueringene som er gjennomført tar til orde for å endre planprosessene slik regjeringen foreslår. Det synes heller ikke å ligge noen utredning eller annen dokumentasjon til grunn for forslaget, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun etterlyser også dialogen som normalt skal være mellom statlige myndigheter og kommunesektoren forut for slike endringsforslag. I den konkrete saken har det vært helt tyst fra statens side. Helgesen spør hva som gjør at omforente prinsipper er fraveket.

-  De nåværende vannområdemyndighetene sitter igjen med det de føler er uforpliktende planer, uten felles enighet om mål og tiltak. Det bekymrer oss, spesielt fordi lokalt engasjement er avgjørende for å sikre god og helhetlig forvaltning av vannressursene, sier Helgesen.

KS oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og andre med interesse for miljøstandarden i vann og vassdrag til å engasjere seg i høringsrunden. Høringsfristen er 15. januar.


Fakta

EU-direktivet om vannforvaltning pålegger Norge å oppnå visse miljøstandarder for kvaliteten på vann og vassdrag innen 2021. Det nasjonale ansvaret for den enkelte region i landet ble delegert til fylkeskommunalt folkevalgt nivå i 2010. Hver region har deretter laget planer for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet. Planene ble godkjent av Miljødirektoratet som nasjonal myndighet høsten 2016. Det er disse planene som ligger til grunn for tiltakene som gjennomføres rundt i landet. Det er usikkert hva som vil skje med planene dersom ansvaret for dem overføres til Fylkesmannen slik regjeringen har foreslått.