Vil ha økt kommunalt ansvar for avfall
Anja Bakken Riise, Gunn Marit Helgesen og Lars Andreas Lunde. (Foto: Stig Bang-Andersen)

Vil ha økt kommunalt ansvar for avfall

- Kommunesektoren må få en viktig rolle i en stortingsmelding om avfall og sirkulær økonomi, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i møte med Klima- og miljødepartementet.

Nylig møtte styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og byrådssekretær i Oslo kommune Anja Bakken Riise statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. I møtet fremholdt de at for å få en best mulig utnyttelse av ressursene på en samfunnsøkonomisk mest mulig effektiv måte, er det viktig at kommunene har kontroll på hvordan oppgavene skal løses.

- Avfall er viktig politikk. Vi trenger ordninger som både støtter opp under den infrastrukturen som finnes i dag, og som også legger til rette for innovasjon og nye løsninger for å nå nasjonale og lokale miljømål. Det gjelder både for innsamling og behandling av avfall, sier Gunn Marit Helgesen.

For å få til dette, må kommunene gis mulighet til å se de samlede avfallsressursene i kommunen i sammenheng. Kommunene bør selv kunne velge om innsamling skal gjøres i egen regi eller av andre aktører etter konkurranse i markedet.

Avfall er viktig politikk Gunn Marit Helgesen

Samme krav til samme type avfall
KS’ hovedstyre har slått fast at det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av forbruksavfallet, ikke bare for innsamling og behandling av avfall fra husholdningene.

Civitas by-, miljø- og samfunnsplanlegging har på oppdrag fra KS utredet juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter ved økt ansvar på avfallsområdet.
Rapporten ble overrakt statssekretæren av Gunn Marit Helgesen i møtet 16. mai.

Av rapporten går det frem at siden 2004 har særnorsk regelverk hindret felles innsamling og behandling av forbruksavfall fra husholdning og næring. Det har ført til at det er blitt etablert flere parallelle avfallsstrømmer, én fra husholdninger og bedrifter som valgte kommunal ordning, samt flere konkurrerende systemer for innsamling av forbruksavfall fra bedrifter som foretrakk andre løsninger. Det er altså etablert flere sett med infrastruktur for samme type avfall.

Må behandles likt
Husholdningsavfallet som kommunene i dag har ansvar for, utgjør omlag 20 prosent av de samlede avfallsmengdene i Norge. Avfall fra offentlig virksomhet og tjenesteytende næringer likner husholdningsavfallet. 
- Både miljø- og ressurshensyn tilsier at avfallsdefinisjonene bør endres, slik at samme type avfall kan behandles på samme måte, uavhengig av om kommer fra bedrifter eller husholdninger, sier Helgesen.

Oslo kommune ønsker flere virkemidler på avfallsområdet for å nå politiske mål.
- Det er nødvendig for at vi skal lykkes med en moderne utbygging av nye sentrumsområder, sier  byrådssekretær Anja Bakken Riise 

Herreløst avfall
Kommunene møter også stadig utfordringer med herreløst avfall langs kysten, i innsjøer og på fjellet. KS ba departementet i meldingen vurdere bedre og forutsigbare rammebetingelser for håndteringen av herreløst avfall. I dag bruker kommunene betydelige ressurser for å rydde opp i dumping og forsøpling av ukjent opphav.


Fakta

Forbruksavfall
Fram til 2004 hadde kommunene ansvar for alt avfall som oppsto innenfor deres grenser, og som i art og mengde er likt husholdningsavfall. Dette kalles forbruksavfall, til forskjell fra produksjonsavfall der det vil være større mengder mer ensartet avfall. Dagens avfallsdefinisjoner er knyttet til hvor avfallet oppstår (husholdningsavfall og næringsavfall) og ikke art/mengde.

 
Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Rådgiver - KS Europakontakt Brussel, EU/EØS, INT Lokaldemkrati