Tilskudd til klimatilpasning
KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å benytte seg av tilskuddsordningen som kan styrke arbeidet med klimatilpasning ytterligere. Foto: Steinar Nordheim Storelv/KS

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til kunnskapsoppbygging og utredning. Ordningen dekker ikke gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak. Søknadsfristen er 15. februar 2018.

Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet. Formålet er å styrke kommunesektorens arbeid med klimatilpasning. Tilskuddet gjelder for 2018.

Norge har et variert klima med store forskjeller mellom ulike landsdeler. Å tilpasse seg klimaendringene vil innebære forskjellig tilnærming i ulike geografiske områder.

Kunnskapen som genereres gjennom prosjektene skal:

  • Bidra til at kommunene står bedre rustet til å møte klimaendringer.
  • Bidra i kommunale og/eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.
  • Bidra til styrket intern kompetanse i kommunene.

I tildelingen vil Miljødirektoratet prioritere prosjekter som inngår i et samarbeid mellom flere kommuner eller mellom kommune(r) og fylkeskommune. Overføringsverdien mellom kommuner og til regionalt og nasjonalt nivå blir også tillagt vekt.

Tilskuddet kan for eksempel brukes til:

  • Konsulentbistand
  • Frikjøp av interne ressurser
  • Reisekostnader
  • Konferanser/møter
  • Kurs og veiledning
  • Piloter som bidrar til innhenting av kunnskapsgrunnlag
  • Prosjekter/nettverk som er del av et spleiselag - herunder næringslivet.

En søker som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mai 2019.

Mer informasjon om søknad og saksbehandling finner du på lenken nedenfor.