Delta i spørreundersøkelse om klimatilpasning
God innsikt i situasjonen i kommunene er en viktig forutsetning for at kommunesektoren får best mulige rammebetingelser i arbeidet med klimatilpasning. Foto: Steinar Nordheim Storelv/KS

Delta i spørreundersøkelse om klimatilpasning

KS har satt i gang en nasjonal spørreundersøkelse om kommunenes arbeid med klimatilpasning. Undersøkelsen blir et viktig grunnlag når KS skal utmeisle hvordan vi skal støtte medlemmene i klimaarbeidet. Invitasjon til å delta er sendt alle landets rådmenn.

Undersøkelsens mål er å få innsikt i hvordan kommunens administrative ledelse vurderer status, utfordringer og hva som er viktig for å styrke arbeidet med klimatilpasning. KS ønsker mer kunnskap om hvordan klimatilpasning håndteres i planleggings- og beslutningsprosesser i kommunene.

KS anbefaler at undersøkelsen besvares av den som totalt sett har best oversikt over kommunens arbeid med klimatilpasning. Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å besvare. Lenken til undersøkelsen finner du i epostinvitasjonen som er sendt kommunen.

God innsikt i situasjonen i kommunene er en viktig forutsetning for at kommunesektoren får best mulige rammebetingelser i arbeidet med klimatilpasning. Undersøkelsen vil dessuten bidra til å styrke KS’ videre arbeid med kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. Resultatene vil bli sammenstilt i en rapport der hovedfunnene presenteres på våre nettsider i løpet av februar 2018.

Hva er klimatilpasning?
I undersøkelsen menes det med klimatilpasning planlegging og gjennomføring av tiltak for å håndtere både naturfare (flom, ras, stormflo, havnivåstigning, m.v.) og andre utfordringer som klimaendringer gir, for eksempel endringer av biologisk mangfold, redusert drikkevannskvalitet, råteskader, m.v. Klimatilpasning omfatter både kortsiktige tiltak og mer langsiktig arbeid.

Undersøkelsen består av følgende deler:

  • Om kommunen
  • Status
  • Utfordringer
  • Strategier og rammebetingelser

KS oppfordrer alle kommuner til å delta i undersøkelsen slik at vi får et solid kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

Har du problemer av teknisk art knyttet til undersøkelsen, kan du kontakte