Transportmålene nås bare sammen med kommunesektoren
- Klimameldingen signaliserer viktige og nødvendige initiativ som vi går ut fra at kommunesektoren vil bli sterkt involvert i, sier Helge Eide i KS. Foto: Lars Christensen/ Scanstockphoto

Transportmålene nås bare sammen med kommunesektoren

Transport er det viktigste tiltaksområdet i regjeringens nye klimastrategi, med mål om kutt i transportutslipp på 35-40 prosent i 2030. – Dette er mål som bare kan oppnås i økt samarbeid med kommunesektoren, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Regjeringen peker i klimastrategien, Meld. St. 41 (2016-2017), på at dette målet er satt på bakgrunn av teknologiske forbedringer i de forskjellige transportmidlene, slik at nullutslippsløsninger blir konkurransedyktige fossile transportløsninger.

I tillegg til målene i Nasjonal transportplan for innfasing av nullutslippsteknologi, for eksempel om at alle nye bybusser skal være utslippsfrie i 2025, foreslår regjeringen i strategien også et nytt tiltak for innfasing av infrastruktur for slik teknologi.

Regjeringen vil nå utarbeide en nasjonal plan for dette. Den skal blant annet omfatte ladeinfrastruktur for elbiler og fyllestasjoner for hydrogen og biogass som er i tråd med målene for antall nullutslippskjøretøy fram mot 2030. Samtidig skal det vurderes hvordan det skal tas hensyn til etterspørselen etter slik energi i planleggingen av kraftnett, veier og annen infrastruktur.

- Dette er et viktig og nødvendig initiativ som vi går ut fra at kommunesektoren vil bli sterkt involvert i, sier Eide.

Eide peker på at fylkeskommunene har vært ledende i oppbygging av ladeanlegg for elektriske ferger samtidig som kommunene nå også arbeider aktivt med å legge til rette for etablering av nye energistasjoner.

Eide viser også til at strategien omfatter en rekke andre transport- og arealinitiativer hvor kommunene og fylkeskommunene vil være nøkkelaktører.

- Vi ser fram til å samarbeide med regjeringen om få gjennomført disse tiltakene, sier Eide.

 

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk