Godt klimasamarbeid et internasjonalt eksempel
- Et bredt samarbeid mellom statlige og ikke-statlige aktører er avgjørende for å nå klimamålene, fastslår klima- og miljøminister Ola Elvestuen og KS’ administrerende direktør Lasse Hansen. Foto: Jørn Inge Dørum, KS

Godt klimasamarbeid et internasjonalt eksempel

Hvordan kan kommunesektoren bidra til å øke ambisjonene i Paris-avtalen? Med dette som utgangspunkt arrangerte KS et dialogmøte mellom klima- og miljøministeren og kommunesektoren.

På dialogmøtet med statsråd Ola Elvestuen ble bymiljøavtalene, el-fergene og utslippsfri anleggsdrift løftet fram som eksempler på klimasamarbeid mellom stat og kommunesektor med internasjonal overføringsverdi. Møtet ble holdt i Drammen denne uken.

Møtet inngår i en verdensomspennende prosess igangsatt av FN for å få på plass flere og mer effektive klimatiltak, den såkalte Talanoa-dialogen. De tre eksemplene fra kommunesektoren vil nå være en del av Norges offisielle innspill til FN i denne internasjonale dialogen.

Initiativer starter lokalt
Både Elvestuen og KS’ administrerende direktør Lasse Hansen understreket at klimaarbeidet framover må være basert på slike brede samarbeidstiltak mellom statlige, kommunale og andre ikke-statlige aktører for å oppnå tilstrekkelig kraft og volum i gjennomføringen.

- Disse tre eksemplene viser også betydningen av politiske initiativer. Både bymiljøavtalene, el-fergene og utslippsfri anleggsdrift er utløst av politiske vedtak, sa Lasse Hansen.

Nye lokale initiativer var også en viktig del av klima- og miljøministerens budskap.

- Utrolig mange av initiativene vi kan arbeide videre med har startet lokalt. Det avgjørende framover vil være å forene initiativ, vilje og midler, fastslo Elvestuen.

Han kom også med en klar oppfordring til kommunesektoren: - Den enkleste måten å få med seg staten på, er å få til suksessfulle tiltak.

Oppsummerer erfaringer
Byvekstavtalene, el-fergene og utslippsfri anleggsdrift ble drøftet i fem arbeidsgrupper. Der ble det lagt vekt på å få fram hvorfor vi her i landet har lykkes med tiltakene, hva som kunne ha vært gjort annerledes og hva som må til for å få på plass tiltakene enda raskere og i økt volum. Det er synspunktene fra disse gruppene som vil danne grunnlaget for innspillet til FN.

Møtet omfattet også en innledning av Drammens ordfører Tore Opdal Hansen og faglige betraktninger om de tre eksemplene av eksperter fra Cicero og Zero. Totalt samlet møtet 35 deltakere fra store deler av landet.

Forteller historier
Med dialog som gjennomgangstema hadde møtet dessuten en helt annen form enn det deltakerne var vant med fra før. FNs klimaforhandlinger ble i fjor ledet av Fiji, og dette preger navnet på dialogen, Talanoa, og møteformen. Talanoa er en gammel møteform på Fiji hvor deltakerne er samlet i en ring og kommer fram til beslutninger gjennom å fortelle historier til hverandre. Lysbildepresentasjoner brukes ikke og ingen reiser seg. Etter reaksjonene etter møtet å dømme var dette en samtaleform også dialogdeltakerne i Drammen hadde sans for.

Dialogmøtet i Drammen ble holdt i tråd med tradisjonell møteform fra Fiji. Foto: Martin Lerberg Fossum, KLD.