Får delvis gjennomslag med ny avfallpolitikk
En sirkulær økonomi bidrar til at knappe ressurser utnyttes mer effektivt. Foto: Colourbox

Får delvis gjennomslag med ny avfallpolitikk

KS er fornøyd med at Stortinget tar med mange av våre innspill til avfallsmeldingen, men mener at kommunesektoren burde få en enda tydeligere rolle.

- Det er bra at Stortinget ber regjeringen utrede forbedringer av avfallsstatistikken, men KS har flere ganger understreket at dette kunne oppnås bedre ved å samle avfallsstrømmene for husholdning og liknende avfall fra næringslivet slik at både husholdningsavfallet og annet avfall fra kommunens etater og bedrifter har de samme kravene, sier Stig Bang-Andersen, fagansvarlig for avfall i KS.

KS’ Hovedstyre behandlet 16.desember 2016 sak om avfall og sirkulær økonomi. Her ble det påpekt at kommunesektoren har en nøkkelrolle i arbeidet med omstilling til et lavutslippssamfunn og en mer sirkulær økonomi. Lokalt oppståtte avfallsressurser kan brukes som drivkraft for innovasjon, sysselsetting og verdiskaping i samfunnsutviklingen.

Ønsker en aktiv rolle
- Kommunesektoren har lenge etterspurt en tydeligere og mer aktiv rolle fra nasjonale myndigheter i hvilken retning de ønsker at Norge skal gå når det kommer til avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Det er derfor gledelig at Stortinget nå ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for den sirkulære økonomien, og kommunesektoren bidrar gjerne til dette arbeidet, sier Bang-Andersen.

På oppdrag fra KS har Rambøll gjennomført et FoU-prosjekt som har tydeliggjort kommunesektorens potensiale til å bruke den nye avfallspolitikken og sirkulær økonomi som drivkraft i samfunnsutviklingen og for å nå klimamålene i Parisavtalen. Prosjektet har kartlagt eksisterende case og beste praksis. Rapporten viser videre at mange av kommunene i dag legger til rette for gjenbruk gjennom kommunenes gjenbruksstasjoner. Dette er et ansvar kommunene har tatt og fortsatt kommer til å ta.

Se her: Nye sider om avfall og sirkulær økonomi 

Nye krav til kommunene
De mest konkrete vedtakene som kommunesektoren må forholde seg til, er kravet om utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Dette gjør mange kommuner i dag, og er et viktig ledd i å komme videre i den sirkulære økonomien. Stortinget har også bedt om at det utarbeides et regelverk for å sikre at gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner samles opp, med virkning fra 1. januar 2019.

- Eiere av fotballbaner ønsker selvfølgelig ikke å bidra til marin forsøpling, men tidsfristen for å innføre tiltak er ganske knapp, særlig hvis investeringer må tas på inneværende budsjett. Flere gode tiltak gjøres allerede i dag, både idrettslag og kommuner bidrar, sier Bang-Andersen.