Vil tidstyver til livs
Foto: Johnny Syversen. Leder av KS, Gunn Marit Helgesen.

Vil tidstyver til livs

På oppdrag fra KS har Rambøll og Vista Analyse sett på mulige forenklinger av dagens rapportering- og dokumentasjonsregime. KS-leder Gunn Marit Helgesen ønsker forslagene rapporten kommer med velkommen.

Vi politikere trenger god styringsinformasjon, både lokalt og nasjonalt. Samtidig opplever vi at deler av rapportering- og dokumentasjons-regimet fort kan bli en tidstyv. Forenklingene som blir foreslått i rapporten, gir oss muligheten til å kvitte oss med noen av disse tidstyvene. KS-leder Gunn Marit Helgesen

Størst potensiale i forenkling innen fysisk planlegging, areal og miljø
Rapporten slår fast at rapporteringsbyrden i kommunene oppleves som størst innenfor fysisk planlegging, areal og miljø. Mye av informasjonen det rapporteres på er også ansett som «nice to have», med unntak av luftkvalitet og matrikkelføring. KS vurderer det derfor som størst potensiale for forenkling innenfor denne sektoren.

Lavthengende frukter
Rapporten viser at det er mange lavthengende frukter, som samlet vil kunne lette og forbedre rapporteringen f.eks. antall skjemaer, språk, veiledning etc. KS vil stille krav om dette overfor SSB, fagdepartementene og -direktoratene m fl gjennom KOSTRA-arbeidet.

Rapporten viser en rekke potensielle forenklinger i innholdet i de enkelte rapporteringsskjemaene til staten. Eksempler på spørsmål som kan kuttes helt iflg Rambøll er spørsmålssettet om rekreasjon og friluftsliv og enkelte hele Kostra-skjemaer som er en del av matrikkelen allerede.

Samarbeid om større grep – teknologi og automatisering
Rapporten viser at et viktig grep for å forenkle er å utnytte teknologiske rapporteringsløsninger mer. Det vil ikke bare gjøre rapporteringen enklere og mer effektiv, men trolig også bidra til å øke kommunenes rapporteringsvilje. KS vil ta initiativ overfor KMD, SSB og fagdepartementene for å få fart på arbeidet med å ta ut dette potensialet.

Tidstyver i kommunesektoren
KMD og Direktoratet for IKT og fornying (Difi) vil i samarbeid med KS vurdere hvordan statens erfaringer med å fange tidstyver kan anvendes i tilsvarende arbeid i kommunesektoren. KS vil presse på for å få fjernet statlig pålagte tidstyver i kommuner og fylkeskommuner, og bringe inn eksempler, metoder og utfordringer fra tidstyvarbeidet som kommunesektoren driver.  Anbefalingene fra rapporten vil tas med inn i dette samarbeidet. Det vil blant annet bli utarbeidet veiledning som kommunene kan bruke i sitt arbeid med å fjerne tidstyver. Veiledningen vil ta utgangspunkt i statens erfaringer og kommunenes erfaringer, men være tilpasset kommunenes egenart. Den vil ventelig bli ferdigstilt våren 2016.