Styrket egenkontroll og mindre tilsyn
Foto:Scanstockhphoto

Styrket egenkontroll og mindre tilsyn

Ny FoU-rapport "Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar" viser at kommunestyreme kan ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar, og at staten i praksis kan redusere det statlige tilsynet.  

PwC har gjennomført FoU-prosjektet «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» på oppdrag fra KS. Tidligere studier av den kommunale egenkontrollen har i hovedsak hatt fokus på kontrollutvalget eller rådmannens internkontroll. I dette prosjektet settes kommunestyret i fokus. Rapporten beskriver hvordan kommunestyret utøver sitt overordnede tilsynsansvar i praksis. I tillegg gir den tilrådinger til hvordan kommunene kan styrke egenkontrollen og benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til læring og kontinuerlig forbedring, og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket egenkontroll.

Styrket egenkontroll

Mange kommunestyrer bør ta et mer aktivt grep om sitt overordnede tilsyns- og kontrollansvar. God utøvelse av tilsyn og kontroll med egen virksomhet vil øke tilliten innbyggerne har til kommunen og fylkeskommunen, gi grunnlag for læring og kontinuerlig forbedring og gi grunnlag for mindre statlig tilsyn og kontroll.

PwC gir flere gode anbefalinger til hvordan kommunestyret kan styrke egenkontrollen og benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til læring og kontinuerlig forbedring. Hovedanbefalingen til kommunestyrene er å utarbeide et «årshjul» med aktiviteter som bør følges opp via tilsynsrollen gjennom hele valgperioden. Videre anbefaler PwC at kommunestyrene tar aktivt grep om kontroll- og tilsynsarbeidet, skaffer seg kjennskap til risikobildet i kommunen, følger opp kontroll- og tilsynsaktivitetene og skaper gode samhandlingsarenaer. KS vil tilby kommunene og fylkeskommunen en gratis fordypningsdag om kommunestyrets egenkontroll gjennom KS Folkevalgtprogram, som eget tema eller sammen med KS anbefalinger om eierstyring.

PwC anbefaler at kommuneloven presiserer kommunestyrets ansvar og plikter i egenkontrollen og ift å følge opp aktiviteter etter statlig tilsyn, samt at det bør vurderes regler om kommuners eierstyring, for eksempel i form av et lovkrav til eiermelding. KS vil vurdere disse forslagene ifm den pågående revisjonen av kommuneloven.

Redusert statlig tilsyn

«Alle» er enige om at styrket egenkontroll bør redusere statlig tilsyn. Redusert statlig tilsyn vil styrke det kommunale selvstyret, frigjøre kapasitet i de kommunale tjenestene og frigjøre kapasitet hos fylkesmannen til å veilede kommuner som har behov.

PwC foreslår at myndighetene sørger for å etablere forhåndsdefinerte kriterier for hva som kan sies å være god kommunal egenkontroll, og at kommuner som får «bekreftet» god egenkontroll, får redusert omfanget av statlige tilsyn. KS mener det særlig er behov for et mer samordnet og forenklet regelverk for internkontroll for kommunesektoren, og vil vurdere det innarbeidet i kommuneloven som erstatning for særlovgivningens bestemmelser om internkontroll.

KS vil også vurdere forslaget om at kommuneloven konkretiserer at det statlige tilsynet via fylkesmannen skal koordinere sin aktivitet med egenkontrollen i kommunene.

PwCs øvrige anbefalinger om at staten bør legge færre føringer på hvordan fylkesmannsembetet skal utøve sin tilsynsmyndighet og at tilsynsmyndigheten og kommunene må kommunisere oftere og tydeligere med hverandre underbygger KS sitt interessepolitiske arbeid på feltet.