Statsbudsjettets betydning for lokaldemokratiet
Regjeringen slår fast at levende lokaldemokrati er et satsingsområde - også i statsbudsjettet. Foto: KS

Statsbudsjettets betydning for lokaldemokratiet

Her finner du kommentarer til forslag i statsbudsjettet for 2018 som får betydning for det lokale selvstyret.

Levende lokaldemokrati er et av regjeringens satsingsområder. De ønsker blant annet å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner med stort reelt lokalt selvstyre. Regjeringen mener at dette forutsetter endringer i kommunestrukturen. Hvordan dette kan gjøres vil de komme tilbake til i kommuneproposisjonen for 2019.

Valgloven
Anmodningsvedtakene om endringer i valgloven er fulgt opp ved å nedsette et offentlig utvalg.

Tilsyn
Regjeringen varslet tidligere i år at det skal etableres en arena for samordning av de nasjonale tilsynsmyndighetene. Det varsles at fylkesmennene vil styrke samordningen i 2018, og legge til rette for læring og forbedring etter tilsyn.

Tidstyver
Når det gjelder samarbeidet mellom staten og kommunesektoren for å fjerne tidstyver i kommunesektoren, vil resultatene vurderes tidlig i 2018.

Frivillighet
Det øremerkede tilskuddet til frivillighetssentraler ble innlemmet med særskilt fordeling i 2017. Dette videreføres i 2018 og bevilgningen økes med 15 millioner kroner i 2018.

Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap