Populær migrasjonsdag
En stolt forsamling folkevalgte markerte FNs Internasjonale Migrasjonsdag 18. desember. Foran i midten: KS' styreleder Gunn Marit Helgesen og Stortingets visepresident Ingjerd Schou. Foto: Hege K. Fosser Pedersen/KS

Populær migrasjonsdag

Sammen med Stortinget fulgte KS oppfordringen om å invitere lokalpolitikere med innvandrerbakgrunn for å markere FNs internasjonale migrasjonsdag 18. desember. Representanter fra over 20 kommuner deltok.

Styreleder Gunn Marit Helgesen og Stortingets visepresident Ingjerd Schou ønsket velkommen til den faglige delen av programmet. Hensikten med markeringen var å legge til rette for at fylkestings- og kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn fikk dele erfaringer med hverandre og med stortingsrepresentanter senere på dagen. Det er i dag ca. 320 folkevalgte med innvandrerbakgrunn i Norge.

Initiativet ble meget godt mottatt blant gjestene som flere ganger underveis ytret ønske om at dette måtte bli en fast tradisjon i KS. Helgesen la vekt på muligheten til å gi innspill til Storting og regjering gjennom KS' organer og fylkesapparat. Ingjerd Schou gav en kort orientering om Europarådet og deres oppdrag med å sikre menneskerettigheter og demokrati.

Oslos nye varaordfører, Khamshajiny Gunaratnam, gav en engasjert og levende innledning om demokrati og politisk deltakelse med særlig vekt på betydningen av reell ytringsfrihet og debatt. - Debatt skaper ny politikk og aktiv deltakelse i debatten er det som skal til for å ta gode beslutninger for fremtiden, mente Gunaratnam. Hun tok også opp utfordringen med at folkevalgte med minoritetsbakgrunn ofte forventes å representere en bestemt gruppe innbyggere basert på etnisitet. - I dag møtes vi på tvers av kommuner - ikke på tvers av etnisitet, understreket hun. Folkevalgte skal representere alle innbyggere og lytte til alle uavhengig av bakgrunn og meningsforskjeller.

Folkevalgtgeneral Dag-Henrik Sandbakken loset gjestene gjennom et utdrag fra KS' folkevalgtprogram. Lysbildepresentasjonen finner du på lenken nedenfor.

Til slutt holdt spesialrådgiver i KS, Yngve Carlsson, et innlegg om utenforskap. Dette er hovedtema for Kommunalpolitisk toppmøte 15.-16. februar. Carlsson har lang erfaring med de vanskelige møtene mellom nordmenn og innvandrere, blant annet gjennom arbeid med forebygging av ekstremisme og radikalisering. Forebygging av utenforskap er en kommunal oppgave som omfatter tiltak for at personer ikke skal falle utenfor fellesskapet, tiltak som stimulerer til deltakelse i fellesskapet og tiltak for å motvirke at personer låses inne i lukkede miljøer. Carlsson understreket gjestenes fortrinn som brobyggere som skaper forståelse for de beslutningene de tar som folkevalgte. Problemer med utenforskap kan neppe løses helt, men de kan reduseres og konsekvensene kan mildnes for den enkelte. Han pekte på KS som en tilrettelegger for kunnskaps- og erfaringsdeling innenfor dette feltet. Lysbildepresentasjonen finner du på lenken nedenfor.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU