Ordførere må få sykepenger direkte fra NAV
Kommunene må som en konsekvens av dommen la være å forskuttere godtgjørelse til ordførere under sykefravær. Foto: Scanstock

Ordførere må få sykepenger direkte fra NAV

Høyesterett avsa den 16. mars dom i sak mellom Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet og Eide kommune og KS som partshjelper. Saken gjaldt hvorvidt kommunen hadde rett på refusjon for forskuttert godtgjøring under sykefravær for ordføreren.

Det rettslige spørsmålet var da om ordføreren var arbeidstaker i folketrygdlovens forstand. Høyesterett mener ordførere ikke har rett til sykepenger som arbeidstakere, men som frilansere.

En dom ville imidlertid ikke avklart avgrensningsproblemer for andre typer politikere. Spørsmålet må nå få en politisk løsning, slik KS har anført under hele saksforløpet. Kommunelovutvalget som la fram sin utredning den 10. mars 2016 (NOU 2016: 4) foreslår en robust løsning; folkevalgte som har et tillitsverv som tilsvarer minst 50 prosent stilling, gis de samme rettigheter til ulike velferdsgoder som ansatte i kommunene. KS vil derfor følge opp de nødvendige lovendringene overfor lovgiver uavhengig av resten av utredningen.

Høyesterett har nå tatt stilling til dette uklare tolkningsspørsmålet og det var en nyttig avklaring. Advokat Gry Brandshaug Dale

Det er tungtveiende når Høyesterett uttaler at gode grunner kan tale for at ordførere stilles i samme posisjon som kommunens egne ansatte med hensyn til rettigheter etter folketrygdloven, men at dette må bli opp til lovgiver å avgjøre om og i hvilken grad dette skal etableres.

Kommunene må som en konsekvens av dommen la være å forskuttere godtgjørelse under sykefravær, slik at ordføreren (og andre politikere) kan få utbetalt sykepengene direkte fra NAV etter reglene for frilansere. KS anbefaler videre at ordførerne får beholde godtgjørelsen i de 16 første dagene (venteperioden).