Oppgaver og mulighetsrom for fylkeskommunen
Det er behov for et folkevalgt regionalt nivå Foto: Jan Vidar Olufsen 

Oppgaver og mulighetsrom for fylkeskommunen

En mulighetsstudie fra 2014 av oppgaver som i dag ligger hos fylkeskommunen gir støtte til behovet for et folkevalgt regionalt nivå

Fylkesordførerkollegiet ga rådmannskollegiet i oppdrag å vurdere hvordan man kan ivareta oppgavene som i dag ligger hos fylkeskommunene til innbyggernes beste, gitt en eventuell kommunereform. Arbeidsgruppen, ledet av fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn og Fjordane, leverte sin rapport til fylkesrådmannskollegiet 26. juni.

Rapporten går gjennom de oppgaver som i dag ligger hos fylkeskommunene, og gjør en vurdering av hva som er forutsetningene for at disse oppgavene skal bli løst til innbyggernes beste. Noen - men langt fra alle - oppgaver som ligger hos regional stat blir også vurdert. Vurderingene bygger på forutsetningen om at generalistkommuneprinsippet skal bestå. Arbeidsgruppen har også lagt til grunn at oppgavefordelingen som hovedregel ikke skal basere seg på omfattende interkommunalt samarbeid om tjeneste- og utviklingsoppgaver av stor betydning for innbyggere og næringsliv.

Mulighetsstudien munner ut i en oversikt (matrise) av hva som bør være normgivende innbyggergrunnlag for de enkelte oppgaver som bør legges til politisk folkevalgte nivåer. Oversikten viser at langt de fleste oppgaver krever et innbyggergrunnlag som tilsier kommuner i størrelsesorden 50-100 000 innbyggere eller fler. Rapporten konkluderer derfor med at det fortsatt vil være behov for et regional folkevalgt nivå, med mindre en eventuell kommunereform vil resultere i langt større kommuner enn hva som er tilfelle i dag.

Fylkesrådmannskollegiet ga sin tilslutning til rapporten, og har sendt den over til fylkesordfører-/rådslederkollegiet for godkjenning på sommermøtet i september.