Ønsker et folkevalgt regionnivå
Behov for et direkte valgt nivå mellom stat og kommune.

Ønsker et folkevalgt regionnivå

Flertallet i samtlige utredningsarbeid som vurderer spørsmålet, konkluderer med behov for et direkte valgt nivå mellom stat og kommune.

Diskusjonen om det folkevalgte regionnivå er aktualisert gjennom Venstres dokument 8-forslag. 

Over tid er det gjennomført flere evalueringer av behovet for et folkevalgt regionalt nivå. På oppdrag av KS har NIVI gjort en sammenstilling av stortingsdokumenter og offentlige utredningsarbeider som drøfter mellomnivået i forvaltningen. Kort oppsummert viser NIVIs gjennomgang følgende:

  • Flertallet i samtlige utredningsarbeider som vurderer spørsmålet, konkluderer med behov for et direkte valgt nivå mellom stat og kommune.
  • Med unntak av én stortingsmelding, konkluderes det med behov for en overføring av oppgaver til fylkeskommunene eller regionene. Primært er det utviklingsoppgaver som er lagt til staten som foreslås overført.
  • Samtidig har Stortinget siden starten av 2000-tallet overført fylkeskommunale oppgaver innenfor tjenesteproduksjon til staten (spesialisthelsetjenesten, 2. linje barnevern, familievern og ansvaret for rusinstitusjoner). Begrunnelsene for overføringene ligger i meldinger og proposisjoner fra sektordepartementene og har en liten plass i utredningsarbeidene som søker å se forvaltningsorganiseringen i en større sammenheng.
  • Flertallet i samtlige utredningsarbeider og stortingsdokumenter som vurderer inndelingsspørsmålet, går inn for færre fylkeskommuner. Noen peker kun på et reformbehov i retning færre fylkeskommuner, mens andre tallfester antallet. Av dem som tallfester, er det 7-9 regioner som har vært foreslått oftest.
  • Samtlige utredningsarbeider og stortingsdokumenter konkluderer med et reformbehov i Hovedstadsregionen som krever endringer i inndelingen og oppgavefordelingen, ev. pålagt formalisert samarbeid. Men det er ikke enighet om løsningsmodell for å møte reformbehovet.
  • Med unntak av én stortingsmelding, har dokumentene konkludert med at landets fylkeskommuner (med unntak av Oslo) og kommuner bør ha de samme oppgaver uavhengig av størrelse og funksjonalitet.