Nytt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Justisdepartementet opplyser i sitt forslag til statsbudsjett at det har erstattet det kriminalitetsforebyggende råd (Kråd) med Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging organisert som en egen enhet under Sekretariat for konfliktrådene.

Det er vanskelig å se at en slik plassering vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet ute i kommunene, mener spesialrådgiver i KS, Yngve Carlsson.

En organisatorisk plassering som foreslått av Regjeringen var ikke nevnt i høringsnotatet fra Justisdepartementet tidligere i år om forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver som fram til nå har vært ivaretatt av Kråd.  Der opererte departementet med to mulige organisatoriske plasseringer. A) Tilknyttet Politidirektoratet og B) Tilknyttet et forsknings- og utredningsmiljø. KS anbefalte i sitt høringssvar å legge kompetansesenteret til Politihøgskolen. KS har tidligere påpekt at gitt de små ressursene som Kråd har hatt, har kommunene vært meget tilfredse med den oppfølging de har fått fra Kråds sekretariat. Samtidig har det vært klart at Kråd ikke har hatt nok kapasitet og kompetanse til å imøtekomme det store kunnskapsbehovet som finnes i kommunene. Årets statsbudsjett tilfører ikke et slikt kompetansesenter nye ressurser. Det er beklagelig. Videre er det grunn for å være svært kritisk til at et kompetansesenter som skal jobbe med kriminalitetsforebygging generelt legges under et sekretariat som forvalter en avgrenset straffereaksjon. En slik plassering kan tolkes som om dette er et arbeid som er ganske ubetydelig og som en ønsker organisatorisk å gjemme bort.  Det er vanskelig å se at et slikt kompetansesenter skal være en aktiv og kritisk deltaker i den offentlige debatt om kriminalitetsforebygging ut i fra en slik posisjon. Likeledes vil et senter med en slik organisatorisk plassering trolig få problemer med å rekruttere den nødvendige fagkompetanse til å bistå kommunene.