Skreddersydde folkevalgtdager
KS arrangerer folkevalgtprogram i alle kommuner og fylkeskommuner. Foto: KS

Skreddersydde folkevalgtdager

Har dere behov for å diskutere rollene som folkevalgt eller samspillet med administrasjonen? Eller ønsker dere å gå nærmere inn i skoleeierrollen eller kommuneøkonomien? Alt dette, og mye mer, kan dere sette opp som tema på en skreddersydd folkevalgtdag.

Alle kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg (Oslo) har tilbud om inntil fire dager med KS Folkevalgtprogram i valgperioden. De fleste kommuner og fylkeskommuner har gjennomført kjerneprogrammet over inntil to dager. Nå kan KS sine prosessveiledere skreddersy folkevalgtdager helt etter kommunen eller fylkeskommunens behov. Det er utviklet materiell innenfor mange ulike temaer. Dette materiellet er delvis et resultat av ny forskning og utredning, delvis utviklet av KS og prosessveilederne selv.

Et viktig formål med KS Folkevalgtprogram er å bistå dere som folkevalgte til å fylle rollene på en best mulig måte. Programmet er partipolitisk nøytralt og bygger i stor grad på refleksjoner og diskusjoner i det enkelte kommunestyre eller fylkesting.

En folkevalgtdag kan være alt fra noen timer før et møte i kommunestyret eller fylkestinget, til en hel dag med et eller flere tema.  Det er viktig at det er dere som folkevalgte som definerer hva dere ønsker som tema på en folkevalgtdag.

Her er noen eksempler på tema som kan være aktuelle:

 • Roller og rolleforståelse
 • Samspillet med administrasjonen
 • Hvordan organisere det politiske arbeidet
 • Etikk og antikorrupsjon
 • Hvordan involvere innbyggerne
 • Politisk lederskap og medvirkning i kommunesammenslåingsprosesser
 • Den handlekraftige kommunen
 • Sosiale medier er viktig. Hva er mulighetene og hva er fallgruvene
 • Delegering av myndighet
 • Habilitet
 • Hva vil det si å være arbeidsgiver
 • Hvordan ivareta arbeidsgiveransvaret for rådmannen
 • Kommuneøkonomi for folkevalgte
 • Som folkevalgt er du skoleeier – hva vil det si, og hva er handlingsrommet
 • Kommunen og fylkeskommunen som planmyndighet
 • Folkevalgt lederskap og organisering av oppgaveløsningen
 • Eierstyring, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper
 • Kommunestyrets overordnede kontroll- og tilsynsansvar
 • Innovasjon – hva, hvorfor og hvordan

Ta kontakt med KS i din region for mer informasjon

Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap