Kartlegging av regionråd 2009
De fleste kommuner er med i et regionråd

Kartlegging av regionråd 2009

Regionråd er en samarbeidsarena for 97 % av norske kommuner

På oppdrag fra KS har NIVI Analyse gjennomført en landsomfattende kartlegging av regionråd og liknende samarbeidsorganer mellom kommunene.  Kartleggingen viser at det pr. 1.9.2007 finnes 69 regionråd i landet. 97 prosent av kommunene er i dag medlem av ett eller flere regionråd, mot tilsvarende 74 prosent i 2000. I hele landet finnes 14 kommuner som ikke er medlem av et regionråd. Dobbeltmedlemskap forekommer i 12 tilfeller. Det er kartlagt til sammen 11 regionråd som krysser eksisterende fylkesgrenser.

Kartleggingen viser at det er store strukturelle forskjeller mellom regionrådene. Antall medlemskommuner med stemmerett varierer fra 2 til 13, innbyggertallet fra 7.000 til 340.000 og geografisk størrelse fra 500 til over 20.000 kvadratkilometer. Det dokumenteres også betydelige forskjeller i regionrådenes roller, aktivitetsnivå og organisering. Blant regionrådenes viktigste oppgaver framheves næringsutvikling og andre regionale utviklingsoppgaver.

Politiske ledere og sekretariatsledere framhever økt påvirkningskraft og bedre samarbeidsrelasjoner som de viktigste gevinstene ved samarbeidet. Som de viktigste svakhetene framheves manglende samarbeidsvilje og liten beslutningseffektivitet i regionrådet. Mange av de politiske lederne peker på endringsbehov knyttet til oppgaver, finansiering og myndighetsoverføring til regionrådene. Samtidig er det få regionråd som kan vise til konkrete planer eller utredninger som kan medføre endringer i de samme forholdene