Medvirkningsprosesser ved kommunesammenslåinger
Folkeavstemning er en form for innbyggermedvirkning. Foto: Børge Sandnes/ Scanstock

Medvirkningsprosesser ved kommunesammenslåinger

KS har inngått avtale om å fremskaffe erfaringer rundt de ulike formene for innbyggermedvirkning i kommunereformprosessen: Folkeavstemning og innbyggerundersøkelser. I tillegg skal det lages et idehefte som gir råd og anbefalinger om innbyggermedvirkning.

Prosjektet skal gjennomføres av Nordlandsforskning i samarbeid med Norsk senter for bygdeforskning, og skal avsluttes i mai 2017.

Siden 2014 har det vært gjennomført mer enn 200 innbyggerundersøkelser og mer enn 200 rådgivende folkeavstemninger rundt om i Kommune-Norge i forbindelse med kommunereformen. Aldri før har så mange kommuner hørt innbyggerne i en konkret sak. Samtidig er det reist en del kritiske spørsmål til disse medvirkningstiltakene: At valgdeltakelsen har vært variabel, at det har vært flere alternativer under avstemningen, og at enkelte spørreundersøkelser har vært tendensiøse i favør av ett syn.

KS ønsker derfor å få mer kunnskap om hvordan en slik form for innbyggermedvirkning kan utformes og gjennomføres, hvilke muligheter en som folkevalgt har, og hvilke utfordringer som kan oppstå. Prosjektet skal også se på bruken av elektroniske valgløsninger som ble gjennomført i ca. ti kommuner i forbindelse med kommunereformen.

Videre vil Nordlandsforskning og Senter for Bygdeforskning undersøke i hvilken grad medvirkningstiltakene har gitt kommunestyrene tydelige råd, og hvordan disse tiltakene påvirket det representative demokratiet.

Ideheftet skal rette seg mot de folkevalgte og være et nyttig verktøy i arbeidet med medvirkningstiltak og -prosesser i kommunen.

Rapportens konklusjoner vil også være en viktig del i KS sitt arbeid med NOU 2016:4 – Ny kommunelov.

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud Strand Sanderød

Rådgiver - lokaldemokrati og styring