Høring om likestilling og diskriminering
KS er ikke enig i at diskrimineringsnemnda bør gis myndighet til å tilkjenne oppreisning på arbeidslivsområdet og erstatning på alle lovens områder. Dette bør fortsatt domstolene gjøre. Foto: Even Attramadal

Høring om likestilling og diskriminering

KS mener det er viktig med et godt regelverk som sikrer like rettigheter for alle og hindrer diskriminering. I komitéhøringen på Stortinget la KS vekt på at oppreisning og erstatning fortsatt bør ilegges av domstolene og ikke av diskrimineringsnemnda.

Stortingets familie- og kulturkomité holdt åpen høring tirsdag 9. mai om følgende forslag:

  • Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) (Prop. 80 L (2016-2017))
  • Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) (Prop. 81 L (2016-2017)). 

Fra KS møtte:

  • Solfrid Vaage Haukaas, advokat
  • Gry Brandshaug Dale, advokat
Se opptak fra komitéhøringen Se programmet for høringen