Gjennomslag for rettslig prøving og lokalt skjønn
Kommunene og fylkeskommunene har nå adgang til å reise søksmål mot staten. Foto: KS

Gjennomslag for rettslig prøving og lokalt skjønn

Kommuner og fylkeskommuner får rett til å reise søksmål mot staten, samtidig som statlige klageorganers rett til å sette til side kommunenes skjønn begrenses.

Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven og tvisteloven som langt på vei imøtekommer KS’ synspunkter. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er fornøyd med endringene.

- Ja, dette er godt nytt. Det har vært en ubalanse mellom kommunalt og statlig forvaltningsnivå når statsforvaltningen egenrådig og med bindende virkning kan avgjøre viktige spørsmål, uten at kommuner og fylkeskommuner kan få prøvd lovligheten av statens vedtak. Søksmålsadgangen innebærer også at Norge oppfyller sine folkerettslige forpliktelser, slik det fremgår i Europarådets charter om lokaldemokrati, sier Helgesen.

Lovendringene innebærer det legges sterkere begrensinger på adgangen statlige organer har til å overprøve kommunenes skjønnsmessige vurderinger.

Selv om stat og kommuner er omfattet av den samme loven, har statsforvaltningen til nå alene kunnet fortolke gjeldende rett med endelig virkning, uten at kommunen og fylkeskommuner har hatt overprøvingsrett. Med de vedtatte endringene gis kommuner og fylkeskommuner rett til å få prøvd statens vedtak for domstolene. Dette gjelder for eksempel vedtak som staten treffer som klageinstans eller som tilsynsmyndighet.

Kort oppsummert innebærer endringene:

  • En kommune eller fylkeskommune kan reise søksmål mot staten om gyldigheten av et statlig klageorgans avgjørelse. Det er gjort unntak for enkeltvedtak truffet i medhold av barnevernloven.Statlige vedtak som gir en privat part rett til velferdstjenester, vil som hovedregel ikke kunne omgjøres selv om domstolen kommer til at vedtaket er ugyldig. I slike tilfeller vil kommuner eller fylkeskommuner kunne fremme krav om erstatning fra staten.
  • I plansaker får kommuner rett til rettslig prøving av gyldigheten av en innsigelse etter Plan- og bygningsloven.
  • Der et statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Det må fremgå av vedtaket hvordan klageinstansen har vektlagt hensynet til det kommunale selvstyret.

- Dette er tydelige signaler fra lovgiver. Vi er glad for at Stortinget så tydelig understreker betydningen av det lokale selvstyret, sier Gunn Marit Helgesen.