Samspill mellom frivillig og kommunal sektor
Samspillet mellom frivillig og kommunal sektor. Foto: NTB Scanpix

Samspill mellom frivillig og kommunal sektor

KS samlet nær 170 deltakere på konferansen om samspillet mellom frivillig og kommunal sektor.

Nestleder i KS, Mette Gundersen, åpnet konferansen med å fremheve at kommunal sektor og frivillig sektor er avhengige av hverandre. - Vi trenger hverandre for å spille hverandre gode. Hun understreket at KS satser på frivillighet og at Hovedstyret i KS fredag 12. desember skal diskutere en egen sak i om frivillighetspolitikk. Et av forslagene i hovedstyresaken er at KS skal oppfordre alle kommunene til å utarbeide en egen frivillighetspolitikk.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet understreket at frivillighet er et spesielt viktig satsingsområde for regjeringen, og at frivilligheten skal gjøres friere fra politisk styring. Han fremhevet at regjeringen  hadde lagt frem utkast til egen Frivillighetserklæringen. Erklæringen skal legge  rammen for dialog  og samspill mellom frivilligheten og regjeringen. Med frivillighetserklæringen vil regjeringen sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialogen med staten uavhengig av hvilket departement de henvender seg til. Frivillighetserklæringen sendes nå ut på bred høring, og den endelige erklæringen skal presenteres 5.mars 2015. Alle kan avgi høring. Han var videre opptatt av regjeringen nå bedrer vilkårene for frivillig sektor. De økonomiske ordningene styrkes, reglene bli enklere og byråkratiet mindre. Regjeringen vil legge mindre føringer på tilskudd og overføringer til frivillig sektor.

Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge sa blant annet: «Det er gjennom å kjenne hverandres styrker og behov at kommuner og frivillige organisasjoner får til de gode samarbeidene og skaper de gode nærmiljøene».

Strategi – og sekretariatsjef Julie Becher fra Holbæk kommune i Danmark presenterte hvordan godt lokalt samarbeid løfter lokalsamfunnet. Holbæk kommune har en ambisiøs strategi for frivillighet på alle velferdsområder. De er også i front på å utvikle lokaldemokratiet med et aktivt samarbeid med innbyggere og lokal frivillighet.

Utviklingsleder Ingela Andersson  fra Gøteborg kommune presenterte avtaleverket/modellen «Ideburna Offentliga Partnerskap». Modellen legger til rette for godt partnerskap og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.

Forskeren  Håkon Lorentzen presenterte et notat med en oppsummering av over 20 års forskning, med fokus på frivilligsentralene. I sin innledning tok han blant annet opp «Plassert mellom kommunal forvaltning og lokale lag/foreninger, trengs det nå en helhetlig drøfting av hvilke roller frivilligsentralene bør ha. Mest naturlig er det at de påtar seg et koordineringsansvar, samtidig som de unngår å komme i konkurranse med lag/foreninger».  I et notat han har utarbeidet for KS tar han for seg hvordan kan kommuner  få økt utbytte av frivillige ressurser som mobiliseres gjennom frivilligsentraler.I dag finnes det rundt 400 sentraler med svært varierende arbeidsprofiler. Forventningene til sentralene kommer fra ulike hold og er ofte motstridende.  Dagens ambisjoner om å gi sentralene sektorovergripende  koordineringsansvar reiser noen dilemma som drøftes i rapporten, og forslag til hvordan kommuner kan få mer ut av sentralene blir presentert i notatet.

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad fra Øvre Eiker kommune sa blant annet i sitt innlegg: «I Øvre Eiker er vi ikke rike på penger, men veldig rike på menneskelige ressurser. Vi har omlag 1000 årsverk ansatt i kommunen, og det utføres om lag 1000 årsverk frivillighet. Vi politikere må tørre å slippe frivilligheten til.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU