Frivilligsentraler i en ny tid
Sentralenes rolle fremover er et viktig tema når KS sammen med flere samarbeidspartnere arrangerer dagskonferansen 8. desember med støtte fra Kulturdepartementet. Foto: Christian Hellevang

Frivilligsentraler i en ny tid

Finansiering av frivilligsentralene overføres fra staten til kommunene fra nyttår. Endringen reiser noen spørsmål både for frivilligheten og for kommunene som tas opp på konferansen 8. desember. Følg konferansen på nett.

Omleggingen er en del av oppgaveoverføringen i forbindelse med kommunereformen og det dreier seg om 151 millioner kroner i økt rammetilskudd for kommunene i 2017. Det er ikke noe krav om at denne delen av rammetilskuddet må gå til frivilligsentralene, men staten legger til grunn at kommunene fortsatt vil være opptatt av å ha gode frivilligsentraler med høyt aktivitetsnivå. 

Følg konferansen her:

Kulturdepartementet sier blant annet dette om overføringen: "Til sammen 151 mill. kroner til frivilligsentraler vil fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Fordelingen mellom kommuner i 2017 tar utgangspunkt i fordelingen for 2016. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere om dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for dette i fordelingen av midler i påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden". 

KS anbefaler at kommunene går i dialog med frivilligsentralene og de frivillige organisasjonene med sikte på å drøfte fremtidig organisering av hele frivillighetsarbeidet i kommunen. Frivillighet Norge og KS er enige om "Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor". KS mener denne gir et godt utgangspunkt for etablering av en lokal frivillighetspolitikk.

 

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU