Kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene
Ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler overføres til kommunene fra 1. januar 2017. Foto: Christian Hellevang

Kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner - har Stortinget sluttet seg til at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler bør overføres til kommunene fra 1.januar 2017.

For budsjettåret 2017  foreslår regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2017 å overføre 131 mill. kroner fra kap. 315 Frivillighetsformål, post 71 Tilskudd til frivilligsentraler over Kulturdepartementets budsjett til kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dette beløpet inkluderer midler til kompetansebygging og videreutvikling av sentralene. I tillegg foreslår Regjeringen at bevilgningen økes med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer en økning på 47 000 kroner per sentral. 

Til sammen 151 mill. kroner til frivilligsentraler vil fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Fordelingen mellom kommuner i 2017 tar utgangspunkt i fordelingen for 2016. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere om dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for dette i fordelingen av midler i påfølgende år. 

Tabellen over særskilt fordelte midler (tabell C) er presentert i Grønt hefte - Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner  som som legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Kulturdepartementet har omtalt dette på sine nettsider.

KS vil arrangere en egen konferanse om sentralene den 8.desember 2016 i Oslo - se denne lenken for mer informasjon .

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU