Fritidsaktivitet til alle barn
Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere barn og ungdom i sosiale fellesskap og aktivitet, men vi har ikke lykkes med å gjøre det mulig for alle å delta. Foto: Barne- og likestillingsdepartementet.

Fritidsaktivitet til alle barn

Fritidserklæringen, som ble signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner, bygger på FN's konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter - uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

- "Det kreves et helt lokalsamfunn for å gi barn en god oppvekst", uttalte KS' landsting i februar. Barn og unge som er aktive i lokalsamfunnet opplever mestring som gir tro på at de kan få til noe i eget liv. Mange av oss har opplevd meningsfull aktivitet i frivillige organisasjoner i oppveksten og vet hva det kan bety for oss. Men vi har også hørt om barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og tidlig erfarer at de havner utenfor fordi familien ikke har råd til at de deltar på aktiviteter sammen med sine jevnaldrende. Dette åpnet KS' nestleder, Bjørn Arild Gram, med da han signerte den nye Fritidserklæringen på vegne av KS og kommunesektoren.

Gram fortsatte med å understreke at utenforskap kan ramme alle og må bekjempes. Det gjøres et stort og mangfoldig arbeid i Kommune-Norge for å inkludere alle i fellesskapet - herunder også mange lavterskeltilbud. Men det er likefullt nødvendig at vi blir enda bedre til å inkludere alle inn i sosiale fellesskap og fritidsaktiviteter. Vi må bli mer bevisste på å dele de gode eksemplene og skape samarbeid på tvers i lokalmiljøet, sa Gram.

- I KS har vi lenge påpekt at løsningene på utenforskap må finnes lokalt, understøttet nasjonalt, og i samspill mellom mange. Jeg håper at Fritidserklæringen gir ytterligere motivasjon til å forebygge utenforskap slik at alle barn og unge kan delta i meningsfulle fritidsaktiviteter, avsluttet Bjørn Arild Gram.

Løsningene for hvordan barn kan delta i organiserte tilbud vil variere fra kommune til kommune og mellom lokale organisasjoner, klubber, lag og foreninger. Fra regjeringen ble det minnet om at den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom er styrket. Fra i år skal kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. De skal drive oppsøkende arbeid og ha god oversikt over relevante tilbud. Målet er at offentlig og privat innsats skal virke godt sammen.

Statsministeren, fire statsråder, KS og en rekke organisasjoner signerte Fritidserklæringen. Foto: KS

I erklæringen er partene enige om:

  1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
  2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.
Last ned Fritidserklæringen (pdf)

Bildet øverst: Bjørn Arild Gram representerte KS da Fritidserklæringen ble signert 7. juni 2016. Koret i bakgrunnen består av HoBaKluzz og Holmlia Tweensing - to kor for barn i alder 7-12 år.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Seniorrådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU