Folkevalgte på Facebook
Facebook er det klart mest populære sosiale mediet blant folkevalgte i Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Folkevalgte på Facebook

Facebook har blitt en kanal der folkevalgte får innspill fra innbyggere som tradisjonelt ikke har deltatt i den politiske debatten.

Facebook er det overlegent mest brukte sosiale mediet blant folkevalgte politikere i Norge. Nesten 80 prosent av de folkevalgte bruker Facebook for å kommunisere med innbyggerne. Det viser at sosiale medier har blitt en viktig arena for dialog mellom politikere og innbyggere.

Få gode Facebook-tips i vårt idéhefte

Dialog på tre måter

På oppdrag fra KS har Gambit Hill + Knowlton undersøkt hvordan folkevalgte snakker med innbyggerne gjennom Facebook. Det er særlig tre måter som skiller seg ut:

  • I omtrent halvparten av tilfellene tar innbyggerne selv kontakt gjennom Facebooks egen chatfunksjon Messenger. Da dreier det seg gjerne om en konkret sak.
  • Flere folkevalgte setter også i gang dialog gjennom Messenger. Ofte skjer det dersom en innbygger i forkant har uttrykt meninger i et kommentarfelt til en statusoppdatering eller i et åpent diskusjonsforum. Dette kan sparke i gang en mer direkte dialog mellom folkevalgt og innbygger om aktuelle tema.
  • Folkevalgte publiserer statusoppdateringer som fører til diskusjon. Selv om folkevalgte ikke nødvendigvis ber om innspill på Facebook, fører ofte statusoppdateringer til diskusjon i kommentarfeltet, og kanskje dialog med enkeltpersoner i etterkant.

Slik bruker folkevalgte Facebook
De fleste folkevalgte politikerne bruker Facebook som lyttepost og for å spre informasjon om saker. Bare halvparten av dem bruker Facebook for å invitere innbyggerne til politisk dialog. 

Den utbredte bruken av sosiale medier oppfattes av de fleste som deltok i undersøkelsen som lite problematisk. I stedet blir Facebook sett på som et alternativ til å nå deler av befolkningen som tradisjonelt ikke har deltatt i ordskiftet. Innbyggere som ikke tar kontakt i mer tradisjonelle kanaler, blir via Facebook med i den politiske debatten.

Facebook er en uformell kommunikasjonskanal, og folk ytrer seg gjerne annerledes enn i mer tradisjonelle kanaler. Flere folkevalgte har vært utsatt for ubehagelige kommentarer og usaklig kritikk på Facebook, og har derfor blitt ekstra varsomme med hva de legger ut.

I tillegg kan debatter ende opp med å handle om noe helt annet enn det som var utgangspunktet. Dersom debatten sporer helt av, forsøker folkevalgte som startet den å moderere underveis og avslutte dersom den ikke lenger er konstruktiv.

Suksessoppskriften på Facebook
Seks av ti folkevalgte tar vanligvis innspill via Facebook videre til eget parti eller kommunestyret. Når politikerne selv har lagt opp til innspill fra innbyggerne er det gode rutiner for oppfølging. Det samme gjelder når innbyggerne tar kontakt via Messenger om en konkret sak. Oppfølgingen av ytringer i kommentarfeltet knyttet til en statusoppdatering er det imidlertid mulig å gjøre bedre og mer ryddig.

Folkevalgte som lykkes best med å bruke Facebook som kommunikasjonskanal, følger gjerne fem trinn.

  1. De lytter til ytringer på Facebook og fanger opp hva som rører seg i lokalsamfunnet.
  2. De er i dialog med innbyggerne daglig, gjennom messenger eller åpne diskusjonsgrupper.
  3. Gjennom samtaler med innbyggerne får de kjennskap til problemstillinger og henter innspill og forslag til saker de kan følge opp videre.
  4. De videreformidler innspill og forslag til parti eller kommunestyret.
  5. De følger opp innbyggerdialog med informasjon om hvordan innspill blir vurdert og begrunner hva kommunestyret eller fylkestinget har besluttet.
Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk

Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling