Folkevalgte i førersetet - lokalt politisk lederskap ved kommunesammenslåing
Fotograf: Hagen Røe

Folkevalgte i førersetet - lokalt politisk lederskap ved kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing innebærer store endringer. Gjennom lokalt politisk lederskap og medvirkning skal lokalsamfunnet loses gjennom endringen, i tråd med lokale prioriteringer. En ny FOU-rapport peker på hvordan folkevalgte kan utøve politisk lederskap.   

Politisk lederskap og medvirkning nødvendig for godt lokaldemokrati

For å sikre et godt lokaldemokrati i sammenslåingsprosesser og i nye sammenslåtte kommuner er det nødvendig å styrke det lokale politiske lederskapet. Det bør også etableres kanaler og mekanismer som gjør at innbyggerne opplever at de blir hørt og at de har mulighet til å påvirke i lokalpolitiske prosesser.

 

Balanse mellom å lytte og lede

Politisk lederskap i sammenslåingsprosesser innebærer å finne en balanse hvor en som folkevalgt klarer å representere og inkludere befolking, administrasjon og ansatte, samtidig som man gir prosessen fart og retning. En måte å lede mens folket skal styre, kan være å invitere folk inn i beslutningsprosessene gjennom ulike medvirkningstiltak. Politisk lederskap skal samtidig finne ut hvor mye involvering som kreves for å sikre oppslutning. Det å være folkevalgt blir altså en evig balansegang mellom det å representere og det å lede.

 

Tre typer politisk lederskap  

Det kan skilles mellom tre måter å utøve lederskap på. Mobiliserende lederskap innebærer at politikerne peker ut mål og løsninger for så å jobbe for å mobilisere oppslutning om dette blant befolkningen. Mobiliserende lederskap gir fart og retning i sammenslåingsprosess. Ulempen er at det kan blir en polarisert og konfliktfylt debatt. Representerende lederskap innebærer at politikerne ikke har satt målene på forhånd, men at de lytter til befolkningen og setter mål og velger virkemidler ut fra befolkingens ønsker. En slik form skaper lite motstand og konflikt, men at det kan være vanskelig å treffe en beslutning fordi det finnes mange ulike meninger både i kommunestyret og i befolkningen. Inkluderende lederskap innebærer at politikerne inkluderer både innbyggere og ansatte i å sette mål og peke ut løsninger. Dette er en krevende måte for å få til kommunesammenslåing, men det høyner sjansen for en godt forankret sammenslåing, og kan gjøre livet i den nye kommunen lettere.

 

Politisk lederskap må kontinuerlig avveie mellom det å mobilisere til støtte for en bestemt retning, lytte til hva innbyggerne mener, altså representere, og/eller å inkludere innbyggerne i diskusjonen om hvilken retning man skal ta.

 

Medvirkning i sammenslåtte kommuner

I sammenslåtte kommuner vil det bli færre folkevalgte per innbygger og folks mulighet for å påvirke vil bli redusert. Det innebærer at det må tilbys medvirkningskanaler som gjør det mulig for innbyggerne å komme med innspill. Demokratitiltak som for eksempel høringer, opinionsundersøkelser, folkemøter og plansmier er aktuelle i sammenslåingsprosesser. I sammenslåtte kommuner er det to medvirkningstiltak som trekkes frem spesielt, nemlig nærdemokratiorganer og rådgivende- eller adhoc utvalg nedsatt av kommunestyret.

Selve rapporten, sammendrag og en lysarkpresentasjon finnes nedenfor.

 Forsker Marte S. Winsvold presenterte rapporten på et frokostseminar 12. oktober.

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk