Et sterkere lokalt folkestyre
Forslaget til ny kommunelov legger grunnlaget for et godt lokaldemokrati, mener KS. Foto: Scanpix 

Et sterkere lokalt folkestyre

- Kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov vil styrke det lokale folkestyret, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. 

Helgesen viser blant annet til forslagene som vil styrke det kommunale selvstyret, styrke den folkevalgte styringen i kommunen og gjøre det lettere for innbyggerne å forstå det lokale folkestyret.
Kommunelovutvalgets forslag om å lovfeste det kommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til kommunene er helt i tråd med KS' tidligere innspill.

– Vi mener en slik lovfesting vil medføre at statsforvaltningen foretar bedre avveininger mellom nasjonale og lokale hensyn, både i lovgivningsprosessen og ved tilsyn og kontroll, sier Helgesen.

Styrker det kommunale selvstyret
KS hilser velkommen forslaget om å styrke fylkesmannens rolle ved samordning av tilsyn. KS har lenge påpekt at Fylkesmannen bør gis mer myndighet overfor øvrige statlige tilsynsmyndigheter.
– Det er behov for å ta grep som hindrer at omfang og detaljeringsgrad ved tilsyn mot den enkelte kommune blir for stort, sier Helgesen.
KS støtter forslaget om å lovfeste en ny og mer omfattende bestemmelse om internkontroll til erstatning for internkontrollregulering i særlovgivningen.
– Mindre statlig sektorstyring vil gi bedre internkontroll i kommunene og mer helhetlig virksomhetsstyring, noe som ikke minst er viktig for at kommunene kan få til tidlig og tverrfaglig innsats overfor utsatte grupper.

Grunnlag for et godt lokaldemokrati
Forslaget legger etter KS' syn godt til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med høy tillit.
– Fra før vet vi at åpenhet og tydelige roller og ansvarsforhold er avgjørende for å være en tillitsskapende kommune og ha god lokalpolitisk styring, sier Helgesen.
Hun viser blant annet til forslagene om å styrke åpenhet og innsyn i kommunene, tydeliggjøre de folkevalgte organenes ansvar og tydeliggjøre rollen til de folkevalgte og til administrasjonen.
KS er positive til at kommunelovutvalget går et skritt lenger enn dagens kommunelov når det gjelder den kommunale organisasjonsfriheten. Utvalget foreslår blant annet at kommunen kan bestemme selv om direkte valg av ordfører, åpner for at formannskapet kan delegere mer til ordfører, og at ordfører kan sette ned egne arbeidsgrupper.

Enklere å forstå det lokale folkestyret
Kommuneloven blir en tydeligere lov for både staten, kommunene og innbyggerne. Kommunelovutvalgets forslag innebærer at kommuneloven får en tydeligere plass som hovedloven som regulerer kommunene. Kommunelovutvalget har også langt på vei lyktes med å lage en enklere og mer tilgjengelig kommunelov, slik at det blir lettere for folkevalgte og innbyggerne å forstå oppbyggingen av kommunen og hvem som har ansvar for hva.