En kommunelov for styrket selvstyre og folkestyre
KS´ høringssvar på ny kommunelov bygger på innspill fra nær samtlige fylkesstyrer, om lag halvparten av rådmannsutvalgene, noen titalls kommuner og to fylkeskommuner. Illustrasjon: Wikimedia

En kommunelov for styrket selvstyre og folkestyre

KS har avgitt høringssvar på utredningen om ny kommunelov og er i hovedsak positiv til kommunelovutvalgets forslag til ny lov.

KS mener at lovforslaget vil bidra til å styrke selvstyret og det lokale folkestyret, og gjøre kommuneloven enklere, mer tilgjengelig og mer betydningsfull.

Etter å ha fått innspill fra fylkesstyrene, rådmannsutvalgene og medlemmene har KS behandlet forslaget til ny kommunelov i Hovedstyret og i Landsstyret.

KS mener forslaget til ny kommunelov forsterker kommunelovens betydning, blant annet ved å samle mer av det som berører generelle sider ved kommunen i selve kommuneloven framfor i særlov og forskrift. KS mener kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov styrker det kommunale selvstyret og bidrar til et sterkt representativt folkestyre og økt åpenhet. Lovforslaget bidrar til å tydeliggjøre forholdet mellom politikk og administrasjon.

KS vil oppfordre departementet til å se nærmere på hvordan kommuneloven kan
gi kommunestyret og fylkestinget et godt grunnlag for å utvikle gode og fleksible metoder for å involvere innbyggerne.

Les hele høringssvaret fra KS om ny kommunelov pluss vedlegg under her.