Debattgrunnlag for ny kommunelov
I debattgrunnlaget til ny kommunelov stilles det spørsmål som det er viktig å få tilbakemeldinger fra medlemmene på før høringssvaret fra KS ferdigstilles. Foto: Adobe Stock

Debattgrunnlag for ny kommunelov

KS har utarbeidet et faglig debattgrunnlag til hjelp for høringsarbeidet i den enkelte kommune og fylkeskommune og for å få innspill fra medlemmene til behandlingen i KS’ egne organer.

Kommunelovutvalget la 10. mars i år fram NOU 2016:4 Ny kommunelov. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen på høring 6. april med høringsfrist 6. oktober.

I debattgrunnlaget utarbeidet av KS, gjøres det rede for kommunelovutvalgets forslag med vekt på nye forslag og forslag til endringer i dagens kommunelov. Det gis en foreløpig vurdering og anbefaling av forslagene fra administrasjonen i KS. I tillegg stilles en del spørsmål som det er viktig å få tilbakemeldinger fra medlemmene på før høringssvaret fra KS ferdigstilles.

KS ber derfor om at kommunenes og fylkeskommunenes høringssvar sendes til KS i eget fylke eller region så raskt som mulig. Fylkesstyrene og de fylkesvise rådmannsutvalgene vil drøfte utvalgets forslag til ny kommunelov og oppsummere medlemsinnspillene innen 27. september. Dette danner grunnlag for KS’ høringsuttalelse som Landsstyret behandler i sitt møte 28. oktober. KS har fått utsatt høringsfristen.

Vi håper debattgrunnlaget er til hjelp i høringsarbeidet og ser fram til innspill før KS’ endelige høringssvar oversendes KMD etter Landsstyrets behandling.

Ønsker du en trykket versjon av debattgrunnlaget? Bestill her på epost.