Å lede sin kommune inn i framtida
- Som politisk leder er du valgt av og for folket. Det forventes at du skal være i front for å se utfordringer og se etter en løsning, sier Steinar Aspli, ordfører i Nærøy. Foto: photos.com

Å lede sin kommune inn i framtida

Hvordan lede når folket skal styre? Det skriver Marit Moe, daglig leder i KS Nord-Trøndelag, om i en kronikk i Trønder-Avisa 16. mars.

Politisk lederskap innebærer å balansere de ulike rollene en har som politiker. Å representere, å lede, å styre og være arbeidsgiver. En viktig oppgave for politisk lederskap er å utforme og utvikle lokalsamfunnet. Kommunesammenslåing innebærer store endringer for lokalsamfunnene. Et klokt og godt politisk lederskap er avgjørende for gode prosesser og gode resultater.

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy i 17 år (så langt), hadde et innlegg om politisk lederskap på KS Nord-Trøndelag's strategikonferanse i februar i år. Han sa: "Som politisk leder har du fått et stort privilegium, blitt vist respekt, fått et mandat på fellesskapets vegne og fått tillit. Dette skal forvaltes klokt og rasjonelt 24 timer i døgnet!"

Et av målene med kommune- og regionreformen er å bidra til å forbedre og utvikle lokaldemokratiet. Målet er kommuner som har velfungerende demokratiske arenaer, der debatten går friskt og til beste for innbyggere og lokalsamfunn. Stortinget, regjeringen og KS er enige om dette. For å sikre et godt lokaldemokrati i sammenslåingsprosesser og i nye sammenslåtte kommuner er det nødvendig å styrke det lokale, politiske lederskapet. Det er viktig at innbyggerne opplever at de blir hørt og at de har mulighet til å påvirke i politiske prosesser.

Balanse mellom å lytte og lede

Politisk lederskap i sammenslåingsprosesser innebærer å finne en balanse hvor en som folkevalgt klarer å representere og inkludere befolkningen, administrasjon og ansatte, samtidig som en gir prosessen fart og retning. Politisk lederskap skal vurdere hvor mye involvering som kreves for å sikre god nok oppslutning. Det å være folkevalgt blir en evig balansegang mellom det å representere og det å lede.

I en rapport fra Institutt for Samfunnsforskning (ISF), på oppdrag fra KS, nr 2015:09, av Winsvold m.fl, har en funnet tre måter å utøve politisk lederskap på:

  • Mobiliserende lederskap innebærer at politikerne peker ut mål og løsninger for så å jobbe for å mobilisere oppslutning om dette blant befolkningen. Dette lederskapet gir fart og retning, men det kan bli en polarisert og konfliktfylt debatt. Noen ganger er det naturlig å vise vei tidlig, mens andre ganger er prosessen fram mot en løsning viktigst.
  • Så har vi representerende lederskap som innebærer at politikerne ikke har satt målene på forhånd, men at de lytter til befolkningen. De setter mål og velger virkemidler ut fra hva befolkningen ønsker. En slik form skaper lite motstand og konflikt, men det kan være vanskelig å treffe en beslutning – da det er så mange ulike meninger.
  • Inkluderende lederskap innebærer at politikerne inkluderer både innbyggere og ansatte i å sette mål og peke ut løsninger. Dette er krevende, men det høyner sjansen for en godt forankret sammenslåing og kan gjøre livet i den nye kommunen lettere.

Politisk lederskap må kontinuerlig avveie mellom det å mobilisere til støtte for en bestemt retning, lytte til hva innbyggerne mener, og/eller å inkludere innbyggerne i diskusjonen om hvilken retning en skal ta.

Politisk lederskap skal bidra til målrettet endring. Ledelsen skal få ting til å skje, på en effektiv og etisk forsvarlig måte som skaper oppslutning i lokalsamfunnet. Det kan være krevende å få til i en kompleks virkelighet med press fra en sterk stat, fra innbyggere som forventer å bli hørt, fra et voksende antall oppgaver og fra en kritisk presse.

Veldig mange kommuner i Nord-Trøndelag og i resten av landet, gjennomfører nå en rekke forhandlingsmøter med nabokommuner. Disse møtene kan resultere i intensjonsplaner om sammenslåing for flere kommuner. Alle kommuner og fylkeskommuner er opptatt av involvering og medvirkning og en har valgt ulike metoder/verktøy for å oppnå dette. Vi står overfor store samfunnsmessige endringer, som trigger det lokalpolitiske lederskapet.

Steinar Aspli sier: «Som politisk leder er du valgt av og for folket. Det forventes at du skal være i front for å se utfordringer og se etter en løsning. Du skal stå opp for interessene til kommunen og for innbyggerne. I det ligger forventninger til at du er konstruktiv og imøtegår med saklige argumenter. Noen ganger må du også snu deg til folket og opplyse om at farene ikke er slik vi tror de er. Ha egen integritet i det å si i fra. Du skal motivere til å finne nye løsninger. En politisk leder må ha evne til å løfte blikket og se ting i et større perspektiv. Være opptatt av å bruke nettverk for oppnå mål. Det kan være en konflikt mellom det å arbeide med de kortsiktige utfordringene og det å løfte blikket på de langsiktige resultatene. Noen kan oppleve at du har mer fokus utenfor kommunen. En må skape en forståelse for viktigheten av å delta på regionalt og nasjonalt nivå».  

Det er godt lederskap å lede sin kommune inn i framtida.

Marit Moe

Marit Moe

Daglig leder, Nord-Trøndelag