Reglement eller mandat for fellesnemnd
De som skal bygge en ny kommune sammen, bør tenke gjennom hvilke oppgaver de mener fellesnemnda bør kunne ta seg av, for at forberedelsene til den nye kommunen skal bli best mulig. Foto: Scanstock

Reglement eller mandat for fellesnemnd

Hva skal fellesnemnda gjøre? I tillegg til å vite hva lov og rundskriv sier bør de som skal bygge en ny kommune sammen, tenke gjennom hvilke oppgaver de mener fellesnemnda bør kunne ta seg av for at forberedelsene til den nye kommunen skal bli best mulig.

KS har samlet noen eksempler på reglement eller mandat for fellesnemnder. Eksemplene viser at dette er gjort på forskjellige måter ut fra lokale ønsker og behov.

Eksempel 1
I følge http://www.indrefosenkommune.no/om-indre-fosen/fellesnemnda/ kan fellesnemnda for Indre Fosen kommune (sammenslåingen av Rissa og Leksvik kommuner) inngå avtaler på vegne av den nye kommunen. Nemnda tar avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen, herunder reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. Tilsvarende skal den også ta avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen. Andre oppgaver:

- Vedtar kommunevåpen for den nye kommunen.

- Godkjenner framdriftsplan i sammenslåingsprosessen.

- Vedtar budsjett for sammenslåingsprosessen.

- Har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2018).

- Gir uttalelser til Fylkesmannen i de to fylkene om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to kommunene.

- Tar avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.

- Ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen.

- Har fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.

- Kan foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet.

- Tar avgjørelser i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune.

- Tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den nye kommunen.

Eksempel 2
I følge
http://www.nordrefollo.kommune.no/fellesnemnd/ har Fellesnemnda for Nordre Follo (sammenslåingen av Ski og Oppegård kommuner) følgende oppgaver:

- Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre er på plass

- Forberede økonomiplan og budsjett for 2020

- Behandle nye investeringer fra 2018 – 2020 før de vedtas i kommunene

- Ansette en egen administrasjonssjef

- Behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen

- Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg

Eksempel 3
I arbeidet med sammenslåingen av Fet, Skedsmo og Sørum
kommuner til en ny kommune har fellesnemnda fått følgende mandat: 

1. Fellesnemndas fullmakter
Fellesnemnda skal planlegge og forberede sammenslåingen av kommunene Fet, Skedsmo og Sørum. Den har vedtaksmyndighet i de saker som omhandler ny kommune. Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall, jfr. Kommuneloven § 35. Fellesnemndas oppgaver:

a. Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen

b. Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen

c. Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen

d. Velge hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen. Herunder reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere

e. Velge hovedmodell for administrativ organisering i den nye kommunen

f. Ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjett for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk.

g. Gi uttalelse til fylkesmannen om årsbudsjett og økonomiplan for de tre kommunene

h. Avgjøre prinsipper for lokalisering av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen

i. Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen

j. Ha fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen

k. Kan foreta mindre justeringer i den politiske prosjektorganiseringen

l. Ta avgjørelser i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune

m. Vedta kommunikasjonsstrategi for å sikre informasjon og involvering av blant annet ansatte og innbyggere

n. Vedta kommunevåpen for den nye kommunen

o. Opprette partssammensatt utvalg

p. Kan etablere underutvalg og arbeidsgrupper etter behov

2. Innstillingsrett til kommunestyrene
Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i en eller flere av kommunestyrene, har fellesnemnda innstillingsrett til hver av de tre kommunestyrene.

3. Delegering
Fellesnemnda kan gi administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

4. Saksforberedelse
a. Prosjektledelsen forbereder saker til fellesnemnda

b. Rådmennene har møte- og talerett i fellesnemnda

Eksempel 4
Kristiansand, Søgne og Sogndalen
har vedtatt prinsipper for etablering av Nye Kristiansand kommune samt fellesnemndas mandat, funksjonsperiode og sammensetning slik:

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen. Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjettet for det første driftsåret etter kommunesammenslåingen (jf. inndelingslova § 26, 3. ledd, 1. setning). Fellesnemnda oppnevnes sommeren 2017, i medhold av inndelingsloven § 26. Fellesnemndas funksjonsperiode går ut når det nye bystyret er konstituert.

Fellesnemndas medlemmer skal velges av og blant by- og kommunestyrenes medlemmer, i tråd med inndelingslova § 26, 1. ledd, 4. setning. Det skal velges varamedlemmer til nemnda. Nemnda skal ha følgende antall medlemmer fra hver av kommunene: Songdalen: 7, Søgne: 9, Kristiansand: 15. Kristiansand skal ha leder av fellesnemnda. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Bestemmelsene i kommunelova om møte- og talerett for ordfører, leder av kommuneråd, administrasjonssjef og ansatte gjelder også for fellesnemnda, jf. kommunelova § 26. Det følger videre av inndelingslova § 26 at reglene om valg og saksbehandling i folkevalgte organer ellers gjelder. Regjeringen bes åpne for at nemndas mandat og sammensetning kan vurderes etter ett år. Fellesnemnda hadde sitt første møte 23. juni 2017.

Eksempel 5
I følge https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/veien-frem/fellesnemnd/ har nye Asker kommunes fellesnemnd (sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum kommuner) - som skal tilstrebe konsensus i alle saker - følgende oppgaver:

- Gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold vedr sammenslåingsprosessen. Videre kan fellesnemda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen med mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene. Nemnda disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen.

- Utarbeide et utfyllende mandat for ny rådmann og iverksette en ansettelsesprosess i løpet av høsten 2016.

- Fastsette arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen i tråd med medbestemmelsesordningen i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.

- Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt utvalg. Utarbeide omstillingsdokument som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske spørsmål under sammenslåingsprosessen.

- Fremlegge forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret.

- Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

- Foreslå revisor for den nye kommunen til kommunestyrets første møte.

- Utarbeide forslag til delegeringsreglement som behandles og vedtas av det nye kommunestyret.

- Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige reglement som skal vedtas av kommunestyret.

- Fastsette godtgjørelser for fellesnemndas virksomhet og andre oppnevnte utvalg underlagt fellesnemnda.

- Utarbeide forslag til beredskapsplan for den nye kommunen.

- Ta stilling til organisering av pensjonsordninger for den nye kommunen.

- Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunesammenslåingen.

-  Etablere administrativt prosjektråd bestående av rådmennene. Prosjektrådet bistår fellesnemnda med å ansette prosjektleder og etablere et sekretariat. Prosjektleder rapporterer til fellesnemnda.

Videre lesning