Lokaldemokrati i kommunereformen - KS tilbud
Landets ordførere samlet i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014. Foto: Jan Lillehamre

Lokaldemokrati i kommunereformen - KS tilbud

På denne siden finner du en samlet oversikt over materiell om lokaldemokrati som kan være nyttig i arbeidet med kommunereform. 

KS tilbyr følgende rapporter og verktøy om lokaldemokrati i forbindelse med kommunereformen

Gjennom lokalt politisk lederskap og medvirkning skal lokalsamfunnet loses gjennom de endringer kommunesammenslåing innebærer, i tråd med lokale prioriteringer. En FOU-rapport peker på hvordan folkevalgte kan utøve politisk lederskap i ulike faser ved kommunesammenslåing. Det er også laget et informasjonsark om lederskap og medvirkning. Resultatene er innarbeidet i kjernedelen av KS Folkevalgtprogram for 2015-2019. Det vil bli tilbudt egne skreddersydde Folkevalgtdager om politisk lederskap for kommunestyrene.

KS lokaldemokratundersøkelse er et tilbud til kommunene som innebærer at innbyggerne og folkevalgte kan vurdere lokaldemokratiet i egen kommune som et grunnlag for å videreutvikle lokaldemokratiet.  Resultatene fra tidligere undersøkelser er tilgjengelig i lokaldemokratidatabasen. Det er mulig å gjennomføre undersøkelsen også i 2018, mot en lav egenkostnad.  

Temaheftet «Lokalt demokrati og kommunalt selvstyre. Visjon eller virkelighet?» presenterer forskningsresultater om lokaldemokrati og selvstyre som KS har fått etter Landstinget 2012. Heftet kan lastes ned eller bestilles gratis fra KS.

KS-rapporten «Kommunestørrelse og lokaldemokrati» presenterer resultater fra forskning om lokalt demokrati med fokus på kommunestørrelsens betydning for det lokale demokratiet. 

Plattformen Godt lokaldemokrati gir et felles grunnlag å stå på, den gir retning til arbeidet for å utvikle lokaldemokratiet og vil kunne gi en stan­dard å måle seg mot. Dette kan være aktuelt både i utredningsarbeidet og i utviklingen av en ny kommune. Plattformen kan lastes ned eller bestilles gratis hos KS.

Idéheftet «Hvordan involvere innbyggerne» gjør rede for erfaringer med nærdemokratiordninger og andre tiltak for mer aktiv involvering av innbyggerne mellom valg. Rapporten "Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden" sammenfatter kunnskap om ulike typer nærdemokratiske organer i kommuner i Norden.  

Kommunesammenslåingen påvirker innbyggernes liv. Over 400 spørreundersøkelser og rådgivende folkeavstemninger har blitt gjennomført i forbindelse med kommunereformen. Her kan du lese om erfaringene!

Rapporten «Veier til god lokaldemokratisk styring» identifiserer hvilke faktorer som fremmer og hvilke faktorer som hemmer god demokratisk styring. 

Introduksjonsheftet «Formelt interkommunalt samarbeid» er et bidrag til de vurderinger den enkelte kommune må gjøre når formelt samarbeid med andre kommuner er aktuelt for å løse oppgaver.

Heftet «Anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll" består av anbefalinger tilpasset kommunal sektor og er mer praktisk vinklet samtidig som det kan tas høyde for individuelle vurderinger i større grad enn en lovregulering kan ivareta.

Rapporten «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap» drøfter hva som kjennetegner ”god styring og ledelse” i nettverk/partnerskap hvor kommunen er involvert.  

Kommunekompasset er et verktøy for å kartlegge hvordan kommuneorganisasjonen fungerer.  KS Konsulent kan bistå med å gjennomføre en kommunekompassevaluering, slik vil man raskt finne ut styrker og svakheter i de ulike kommuner.  

Tilbud fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD)

KMD har i samarbeid med Kompetansesenter for distriktsutvikling utviklet en lokaldemokrativeileder i forbindelse med kommunereformen. Veilederen skal bidra til at kommunene i forbindelse med reformen gjennomgår sin demokratiske praksis, og gjør bevisste valg for å utvikle lokaldemokratiet. Veilederen er i stor grad basert på forskningsresultater fra KS FoU, og KS har deltatt i referansegruppe for utvikling av veilederen.