Innlegg fra Kommuneplankonferansen
Besøk i jærsk lausdriftsfjos med mjølkerobot på Oma under Kommuneplankonferansen 2018. Alle foto: Ståle Undheim

Innlegg fra Kommuneplankonferansen

Her finner du presentasjonene fra årets konferanse som hadde undertittelen "Innovativ og grønn fremtid". Flere av presentasjonene legges til etter hvert.

Forforprogram 10.2.2018

Anne Berit Berge Ims, rådmann i Hå kommune
Hå kommune

Målfrid Snørteland, administrerende direktør for Jærmuseet
Orientering om Jærmuseet

Innledere dag 1/12.2.2018

Jon Sørgaard, universitetslektor NTNU
Moro med planteori XV, Vitenskapsteori

Gro Sandkjær Hanssen, forsker NIBR/ekspertutvalget
Regionale planer – sett i lys av EVAPLAN og ekspertutvalget

Erik Plathe, seniorplanlegger Asplan Viak as
Kopling plan og økonomi

Innledere dag 2/13.2.2018

Therese Sivertsen,  spesialrådgiver i KS region Vest

Samfunnsutvikling – samskapende og helt, ikke stykkevis og delt

Ove Røys, seniorrådgiver i Karmøy kommune

Marit Eik, planrådgiver i Kristiansand kommune

Line Thuen Waage, rådgiver i Lindås kommune

Åge Eivind Aslaksen, kommuneplanlegger i Strand kommune

Tom Gyran, rådgiver i Rogaland fylkeskommune

Per Anda, sivilarkitekt i Rogaland fylkeskommune

Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune

Areal- og transportplanlegging i Rogaland, sammenhengen mellom urbane og rurale deler av fylket og utvikling av tettstedene

Lars Jacob Hiim, statssekretær i KMD
Planlegging og omstilling (forbehold om endringer under fremføring)

Innledere seminarer dag 1/12.2.2018

Seminar 1

Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør

May Britt Hernes, seniorplanlegger i Asplan Viak as

Jan Otto Langmoen, spesialrådgiver i Hamar kommune

Seminar 2

Geoturismen som et grunnlag for destinasjonsbygging og en utfordring i kommuneplanleggingen

Liv Bjerke, reiselivssjef i Oppland fylkeskommune
Oppland

Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger
Region Stavanger

Johan Henrik Weydahl, pensjonist og tidligere Vågan kommune
Lofoten og Henningsvær

Kristian Bondhus-Jensen, plansjef i Odda kommune
Elisabeth Wesenlund Hauge, næringsrådgiver i Odda kommune
Odda kommune

Sander Sælthun, plan- og miljøvernrådgiver i Lom kommune
Lom nasjonalparklandsby – brun og blid

Seminar 3

Smarte samfunn med mennesket i sentrum

Ivar Rusdal, styreleder i Nordic Edge AS

Gunnar Crawford, leder i Smartbyen Stavanger

Stephan Andre Skjelvan, leder av utvikling og innovasjon i Bodø

Anne Merethe Skogland, avdelingsleder i Rambøll Stavanger 

Kristin Karlsrud Haugse, prosjektleder i Rambøll Oslo

Mette Fossan, rådgiver i Sandnes kommune

Ståle Undheim, leder av smartbykontoret i Sola kommune

Seminar 4

Innovasjon og det grønne skiftet

Leif Anker Lorentzen , lufthavnsdirektør ved Stavanger lufthavn
Smarte miljøvennlige løsninger og Stavanger lufthavn som innovasjonslaboratorium!

Ketil Barkved, regionsutvikler, Ryfylke IKS
Utvikling av ny kraftkrevende industri i Rogaland

Frank Emil Moen, medlem av formannskapet i Eigersund kommune og administrerende direktør i Energy Innovation
Vindkraftsatsing i Dalane – Offentlig tilrettelegging og samfunnsmessige gevinster

Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark
Hvordan utvikle Forus til et energinøytralt næringsområde?

Jarle Bø, næringssjef i Hå kommune
Klyngeutvikling og sirkulær økonomi i praksis

Geir Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune
Lenvik kommune er vertskap for en av Norges smarteste bedrifter

Seminar 6

Kulturarv i by- og stedsutvikling

Møteleder: Kari Larsen, seniorrådgiver, seksjon for byutvikling, regionalforvaltning og arealplanlegging hos Riksantikvaren

Leidulf Mydland, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren
Riksantikvarens bystrategi – vitalisering og byreparasjon som nye grep i forvaltning av kulturarv

Lone Kjersheim, planlegger i Molde kommune
Molde – Storgatas ansikter

Robert Øfsti, kommuneantikvar i Steinkjer kommune
Steinkjer - gjenreisningsbyens kvaliteter og fasadene i Kongensgate

Mikael Lye, seniorrådgiver hos Riksantikvaren
DIVE - Riksantikvarens metode for kulturhistorisk stedsanalyse
NB! Registrert som verktøy i forvaltningen av  nasjonale interesser i by

Roy Håpnes, antikvar i Trondheim kommune
Byliv i historiske bykjerner. Veitene i Trondheim – vitalisering av tomme byrom

Annika Haugen, forsker og avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Klimavennlige løsninger og planlegging knyttet til kulturarv

Christin Krohn, seniorrådgiver hos Riksantikvaren
Verdiskaping og samfunnsnytte

Seminar 7

Tid til læring Akademisk kvarter

Håkon Randal, rådgiver og masterstudent, Karmøy kommune/H i Volda
Kommunesammenslåingen av Kristiansund og Frei - en prosess preget av kommunikativ rasjonalitet

Monica Reinertsen, masterstudent, UiS
Byens festplass i hverdagen. En casestudie av Torget i Stavanger.

Fredrick Walløe, masterstudent, UiS
Hva er smartbygg, og hva ønskes oppnådd med smart bygg?