KS’ innspill til EU-samarbeid
Interessepolitisk direktør Helge Eide la frem KS' innspill til regjeringens EU-samarbeid. Foto: Utenriksdepartementet

KS’ innspill til EU-samarbeid

UD inviterte alle parter i arbeidslivet til å komme med innspill om samarbeidet med EU de neste fire årene. Her er KS' innspill.

- Vi må utvikle et Europa som er nærmere sine innbyggere. Derfor mener vi at det er nødvendig å framheve lokale og regionale myndigheters sentrale rolle i Europa, sier interessepolitisk direktør Helge Eide.

Regjeringen arbeider med å utforme en strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018 – 2021. I tillegg til KS deltok blant annet ledere fra NHO, LO, Virke, YS, Unio og Spekter.

Kommunesektoren kan påvirke
Endringene i EU etter Lisboatraktaten gjør det utfordrende for Norge å få innflytelse på beslutningsprosesser. KS, kommuner og fylkeskommuner jobber på mange europeiske arenaer og kan dermed bidra aktivt i å påvirke europeiske rammebetingelser.

Regjeringen må sørge for at kommunesektoren blir involvert tidlig i beslutningsfasen når europeisk politikk og regelverk utformes. Vi mener også at fylkeskommunene bør få en tydeligere rolle og stemme, sier Eide.  

KS understreket også at regjeringen bør legge til rette for at norsk kommunesektor kan delta i regionale utviklingsprogrammer i EU, noe kutt i regionale utviklingsmidler kan vanskeliggjøre.

Viktige saker for KS
Endringer i EU-regelverk som gjelder arbeidsliv og -marked har stor betydning for KS sine medlemmer.

- Flere eldre i årene som kommer, betyr at helse- og omsorgssektoren i Norge vil møte stor etterspørsel fremover Kompetent arbeidskraft fra det indre marked kan bidra til å dekke rekrutteringsbehovet, men da må rammebetingelsene være i orden, sier Eide.

Eide trakk også frem to europeiske målsetninger der norsk kommunesektor spiller en nøkkelrolle. Det ene er veien mot lavutslippssamfunnet og FNs bærekraftmål. Det andre er arbeidet med å etablere et digitalt indre marked. 

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering