Hva er CEMR?
CEMR ble stiftet i 1951 og representerer kommuneorganisasjoner i mer enn 40 land og 150.000 kommuner og regioner. Organisasjonen setter dagsorden på europeisk nivå.

Hva er CEMR?

KS er medlem i den felleseuropeiske paraplyorganisasjonen for kommuner og regioner i Europa – CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Her er informasjon om hva CEMR gjør.

CEMR ble stiftet i 1951 og representerer kommuneorganisasjoner i mer enn 40 land og 150.000 kommuner og regioner. Organisasjonen setter dagsorden på europeisk nivå, og forsøker å påvirke EUs politikkutforming med å understreke viktigheten av lokale og regionale myndigheters medvirkning.

Arbeidet er delt inn i fem tematiske områder 
CEMR jobber med:

  1. demokrati, europeisk statsborgerskap og utvidelse problemer (forvaltningsmodeller, desentralisering av forvaltningen, vennskapskommuner, likestilling mellom kvinner og menn)
  2. klima/miljø og effektiv ressursbruk (avfall, klima, energi, forurensing til vann og luft)
  3. samarbeid, utvikling og globalt samarbeid (gjennom verdensorganisasjonen UCLG og utviklingssamarbeidet PLATFORMA)
  4. økonomisk, sosial og territorial samhørighet (bærekraftig regional og lokal utvikling, generasjonsdialog, mangfold og inkludering i kommuner)
  5. lokale og regionale myndigheter som arbeidsgiver og tjenesteleverandør (sysselsetting og tjenestetilbud)

CEMR arrangerer kongress hvert tredje år og den 26. kongressen ble avholdt i den kypriotiske hovedstaden Nicosia i april 2016 med over 500 deltakere.

Gunn Marit Helgesen er nestleder
CEMRs Policy Committee, som er øverste organ i organisasjonen, valgte i sitt møte i desember 2016 ny politisk ledelse for treårsperioden 2017 – 2019. Presidenten i CEMR heter Stefano Bonaccini, som også er ordfører i den italienske provinsen Emilia-Romagna. 

KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen er én av to nestledere (co-presidents) i den europeiske interesseorganisasjonen.

KS sitt hovedstyre har i tillegg til Gunn Marit Helgesen også oppnevnt Bjørn Arild Gram, Ole Haabeth, Gunn Berit Gjerde til CEMRs Policy Committee.

Administrativt bidrar fagpersoner i KS inn i CEMRs forskjellige ekspertgrupper. KS' europakontor i Brussel er også samlokalisert med CEMR og øvrige søsterorganisasjoner.