Fylkesrådmannskollegiet på studietur til Brussel

Utdanning, samferdsel, innovasjon og forskning stod på dagsorden da fylkesrådmennene besøkte Brussel i september

2.-4. september besøkte fylkesrådmannskollegiet Brussel. Leder for arbeidsutvalget og fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune, Arild Eielsen, ga uttrykk for å være fornøyd med det faglige utbytte av turen og tilbakemeldingen fra resten av kollegiet var at det hadde vært nyttige og hyggelige dager.

Det var særlig temabolken om Horisont 2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram), og diskusjonene om hvordan dette kan nyttes i fylkeskommunens egen rolle som utviklingsaktør, som skapte mest engasjement. Norges forskningsråd var ansvarlig for denne bolken og gjorde en god jobb med å vise sammenhengene mellom Horisont 2020 og virkemiddelapparatet, og  mellom Horisont 2020 og innovasjonsarbeidet i fylkeskommuner og kommuner.

I kollegiets møte med alle de seks norske regionskontorene i Brussel, var bl.a. kontorenes bidrag til fylkeskommunenes utviklingsrolle, tema. Det ble tid til en nyttig presentasjonsrunde om medlemssammensetningen ved de forskjellige kontorene og hvordan regionskontorene arbeider.

Fra kollegiet ble det stilt spørsmål om hvordan EU-midler/prosjekter kan knyttes sammen med de regionale utviklingsmidlene i statsbudsjettet. Flere ga uttrykk for å ville følge opp denne tematikken, inkl. Horisont 2020.

Ellers møtte kollegiet ledelsen ved Den norske EU-delegasjonen ved ny nestleder, Ingrid Schulerud, som informerte om forvaltningens arbeid med EU. Hun er opptatt av EØS-midlene som bl.a. Norge bidrar med til de dårligst stilte EU-landene og antydet at man bør se på mulige arenaer for å gi flere kommuner anledning til å bli kjent med ordningen. 

Kollegiet fikk også en presentasjon av EUs transportpolitikk ved samferdsesråd Camilla Ongre, og om utviklingen av yrkesfagene i EU-landene, ved nasjonal ekspert i Europakommisjonen, Sigve Bjordal.

Fylkesrådmannskollegiet utenfor EU-kommisjonen i Brussel