Kamp mot korrupsjon for å styrke lokaldemokratiet
Europarådets kommunalkongress har satt kampen mot korrupsjon øverst på dagsorden. Foto: Felix Zahn

Kamp mot korrupsjon for å styrke lokaldemokratiet

- Fighting corruption is a way of pushing local democracy forward! Slik ble diskusjonen om korrupsjon introdusert på Europarådets kommunalkongress 19. oktober. Kongressen har valgt etikk og åpenhet som det overordnede tema for sitt arbeid i 2016.

Europarådets kommunalkongress har satt etikk og åpenhet på lokalt og regionalt nivå som et overordnet tema i 2016. Til grunn ligger oppfatningen om at korrupsjon er en alvorlig trussel mot lokalt og regionalt styresett og demokrati. I rapporten som ble lagt frem for kommunalkongressen er det pekt på at korrupsjon kan ha mange former og forekomme i mange sammenhenger. I interessekonflikter, ved rekruttering av ansatte, ved anskaffelser og gjennom misbruk av kommuners administrative ressurser i valgkamp. 

Som ett av flere tiltak fremover vil kongressen revidere en egen etisk standard - European Code of Conduct - som ble vedtatt av Europarådet i 1999 for å ta opp i seg utviklingen siste 20 år. Denne har fungert som en viktig referanse i mange kommuners etikkarbeid.  Lokale og regionale myndigheter oppfordres til å utvikle og styrke eget anti-korrupsjonsarbeid.

Kongressen skal fremover utarbeide flere rapporter på tema som er viktige i kampen mot korrupsjon, blant annet om åpenhet, habilitet, vern av varslere og offentlige anskaffelser. Videre vil kongressen fortsette å arrangere seminarer og workshop for lokale folkevalgte i en rekke land.

I debatten i kongressen ble det kjent at Nederland nylig har etablert et eget «House of whistleblowers» som skal gi råd og støtte til varslere -  gratis og anonymt.

Rapporten til Europarådets kommunalkongress “Preventing corruption and promoting public ethics at local and regional levels” kan hentes nedenfor her.

 

 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering