Helgesen gjenvalgt i Europarådets Kommunalkongress
Gunn Marit Helgesen (t.h.) er gjenvalgt som president i Regionkammeret i Europarådets Kommunalkongress. Sammen med Anders Knape, Sverige og Xavier Cadoret, Frankrike, er Helgesen nå del av presidentskapet for Kongressen. Foto: KS

Helgesen gjenvalgt i Europarådets Kommunalkongress

Gunn Marit Helgesen er valgt for to nye år som president i Regionkammeret i Europarådets Kommunalkongress.

Sammen med Anders Knape fra Sverige og Xavier Cadoret fra Frankrike, er Helgesen nå del av presidentskapet for Kongressen. Knape er nyvalgt president i Kongressen og Cadoret i Lokalkammeret.

Denne uken samles lokale og regionale folkevalgte fra Europarådets 47 medlemsland til den 35. sesjonen i Kongressen for lokale og regionale myndigheter. Europarådets grunnverdier demokrati, menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper er viktige, også på lokalt og regionalt nivå. Kommunalkongressen er den delen av Europarådet som har ansvar for at landene følger Europarådets charter om lokalt selvstyre. Charteret representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier, og er nå ratifisert av alle medlemslandene.

I tillegg til valg av nytt presidentskap og andre politiske posisjoner i Kongressen er det lagt opp til behandling av flere viktige saker.

Et høyt nivå på lokalt og regionalt demokrati krever at alle som er involvert holder en høy etisk standard. Derfor har Kommunalkongressen vedtatt et rammeverk for etiske retningslinjer for alle personer som er involvert i myndighetsutøvelse på lokalt og regionalt nivå.

Et annet tema på dagsorden er migrasjon. Tall fra UNHCR viser at antall migranter til Europas ytterområder igjen stiger. Lokale og regionale myndigheter står overfor en betydelig utfordring, men med begrensede virkemidler for å håndtere situasjon. For å møte denne utfordringen understreker Europarådets Kommunalkongress viktigheten av aktiv involvering av alle myndighetsnivåer, sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner og partnere i både avsender-, transitt- og mottakerland. Det tas til orde for bedre fordeling av ansvar mellom og innen regioner fordi grenseregioner og «bakland» blir forskjellig berørt. Situasjonen krever økt europeisk solidaritet når det gjelder mottak av migranter, og rettferdig fordeling av nyankomne, ikke bare mellom landene, men også internt i Europarådets medlemsland.

Kongressen skal videre behandle rapporter om lokalt og regionalt demokrati i Litauen, Slovenia og Georgia.

Deltakere fra Norge under sesjonen, i tillegg til Gunn Marit Helgesen, er Sonja Alice Steen, Nordland, Jenny Følling, Sogn og Fjordane, Jonni Solsvik, Andøy og Svein Larsen, Sarpsborg. Videre er Line Ostad, Grimstad ungdomsdelegat fra Norge i 2018.

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering