Europarådstopp på besøk i KS
Andreas Kiefer ( t.h.), generalsekretær i Europarådets Kongress for lokale og regionale myndigheter sammen med styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen, og administrerende direktør Lasse Hansen. Foto: Ida Slettevoll

Europarådstopp på besøk i KS

Vær aktive! Del erfaringer med andre og ta lærdom fra andre! Dette var rådene fra Andreas Kiefer, generalsekretær i Europarådets Kongress for lokale og regionale myndigheter, da han møtte Hovedstyret og administrasjonen i KS tirsdag 21. juni.

- Informasjonsmateriell og andre verktøy som Europarådet har utviklet vil være til nytte for KS og KS’ medlemmer i arbeidet med lokaldemokrati og inkludering og gi dette arbeidet en nyttig europeisk tilleggsdimensjon, sa Kiefer.

Kommunalkongressen, som den også kalles, er den delen av Europarådet som har ansvar for at landene følger Europarådets charter om lokalt selvstyre. Charteret representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier, og er nå ratifisert av alle medlemslandene. Kongressen arbeider også med å videreutvikle demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå, blant annet basert på Charter om folkelig deltakelse.  Kongressen overvåker videre lokale og regionale valg i Europa. Østerrikeren Kiefer har vært generalsekretær siden 2010, og ble nylig gjenvalgt for en ny seks-årsperiode.

Blant andre viktige arbeidsoppgaver for Kommunalkongressen er fremme av etikk og åpenhet, utvikling av trygge og inkluderende lokalsamfunn, involvering av ungdom, arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samt integrering av flyktninger og beskyttelse av minoriteter og sårbare grupper.

Europarådets 47 medlemsland omfatter mer enn 200 000 kommuner og regioner. Norge har fem av de 324 plassene i Kongressen.

Europarådet behandlet våren 2015 rapport om lokalt og regionalt demokrati i Norge, med særlig vekt på hvordan norske myndigheter etterlever forpliktelsene som følger av charteret om lokalt selvstyre.  Europarådet uttrykte bekymring for at prinsippet om lokalt selvstyre ikke er uttrykkelig anerkjent verken i nasjonal lovgivning eller i Grunnloven. I mars i år vedtok Stortinget en endring i Grunnlovens § 49 om lokalt selvstyre/lokaldemokrati. I forslaget til ny kommunelov er også prinsippet om lokalt selvstyre tatt inn.

Europarådet uttrykte bekymring for at det ikke eksisterer en juridisk mulighet for kommunene til å utfordre beslutninger tatt av statsforvaltningen. Regjeringen har hatt på høring forslag om å etablere en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune. Videre var Europarådet bekymret for at fylkesmennene og andre tilsynsorganer i praksis går lenger enn det loven tilsier. Dette følges opp av KS løpende i dialog med departementer, direktorater og tilsynsmyndigheter.

Knut Hjorth-Johansen

Knut Hjorth-Johansen

Fagleder - europapolitisk koordinering