Lansering av råd for etikkarbeid
Tora Aasland, leder av kommunesektorens etikkutvalg, og Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, deltok på lanseringen av rapporten "Råd og status for etikkarbeid i kommunesektoren". Foto: KS

Lansering av råd for etikkarbeid

Opplever ansatte i kommunsektoren korrupsjonspress? Hvordan jobber kommunene for å forhindre dette? Vi inviterer til seminar 27. februar kl 10.00.

- Kommuner skal kjennetegnes av høy etisk standard. Det er helt grunnleggende i et godt lokaldemokrati, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. 

Hun kommenterte rapporten som Oslo Economics har gjennomført i samarbeid med Kantar TNS og professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole. FoU-prosjektet om etikk og antikorrupsjon i kommunene er gjort på oppdrag fra KS. 

- Kommunene fatter beslutninger det er mulig å påvirke. Ofte beslutninger som kan ha store økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner - eller enkeltvedtak som kan ha stor betydning i den enkeltes liv. Derfor er det så viktig med ansatte med høy integritet og trygghet for hva som er rett og galt om en vanskelig situasjon skulle oppstå, sier Helgesen. 

Opplevelsen av press
Oppdraget har vært å kartlegge omfang og form på hvordan ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon. Det har også blitt gjennomført en undersøkelse som gir et bilde av kommunenes innsats for å oppnå høy etisk standard og hindre korrupsjon. En tilsvarende undersøkelse ble sist gjennomført i 2013. 

Rapporten viser at svært få opplever korrupsjon som et problem i sin kommune. Ansatte som har opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler var på omtrent samme nivå i 2017 som i 2007. Fortsatt er det området plan og bygg som er mest utsatt, og det er mellomledere som opplever mest press. 

Gode råd for etikkarbeid
Oslo Economics har også laget råd for kommuners etikkarbeid. De kan brukes som verktøy for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som ønsker å vurdere og styrke etisk standard og innsats for å hindre korrupsjon. 

- Kommunene er selvstendige enheter og de må selv være bevisste på ta korrupsjon og den vanskelige gråsonen på alvor. Det er godt og nødvendig å få bekreftet hva som fungerer bra og hva kommunene kan bli bedre på, som denne rapporten gjør, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Aase Marthe Horrigmo. 

 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk